Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МE предлага за обществено обсъждане актуализация на Всеобхватната оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи

Всеобхватна оценка е изготвена в съответствие със задължението на всички страни - членки на Европейския Съюз, произтичащо от член 14 на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г. относно енергийната ефективност. Тази оценка се актуализира на всеки пет години по искане на Комисията.

Целта на член 14 от Директива 2012/27/ЕС е да се идентифицира потенциал за прилагане на високоефективното комбинирано производство на енергия и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи. Цялостната оценка разглежда на интегрирана основа възможността да се отговори на нуждите от отопление и охлаждане на национално ниво по енергийно ефективен начин. Оценката е технико-икономическа методология, насочена към идентифициране на потенциала с анализ на разходите и ползите на база на получените данни и направените проучвания.

Насърчаването на високоефективно комбинирано производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия е приоритет на страните членки, предвид потенциалните ползи от комбинираното производство на енергия по отношение икономия на първична енергия и намаляване на емисии.

Съгласно резултатите от анализа на разгледаните сценарии се определят точки, в които е наличен потенциал за развитие на ефективни районни отоплителни и охладителни системи, тъй като анализът на разходите и ползите показва, че основните икономически, социални и ползите за околната среда могат да възникнат при избора на този специфичен метод за генериране на енергийно ефективно отопление или охлаждане.

Настоящото предлагане на енергия за отопление и охлаждане с оглед на оценката на полезната енергия и количественото определяне на крайното енергийно потребление по сектори (жилищен, услуги и индустрия) е разделено като енергия, предоставена на място и енергия потребена извън мястото на производство.

В резултат на настоящата оценка е актуализирана топлинната карта на Република България като е използван европейският инструмент Hotmaps.

Топлинната карта е достъпна на линк - www.hotmaps.eu/map, вход с потребителско име: bghotmap@abv.bg и парола: BGhotmaps.

При изготвянето на Всеобхватната оценка е използвана информация, предоставена от Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Националния статистически институт и други публични източници.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: d.doneva@me.government.bg.

отпечатай тази страница