Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заместник-министър Петрова: Децентрализираното снабдяване с възобновяема енергия е основен фактор за преодоляване на съвременните предизвикателства в областта на енергетиката

свали снимката

Редица германски енергийни компании развиват успешен бизнес в нашата страна

 

Децентрализираното снабдяване с възобновяема енергия е една от посоките за преодоляване на климатичните промени, подобряване на конкурентоспособността на българската икономика, сигурни и устойчиви доставки на енергия за  гражданите и бизнеса. Това каза заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова на конференцията на тема „Децентрализирано снабдяване с ВЕИ енергия. Опитът на Германия и възможностите в България“, която се проведе в София.

Заместник-министър Петрова определи провеждането на конференцията като свидетелство за ангажираността и успешното сътрудничество на международните политически, академични и бизнес среди от държавите – членки на ЕС по ключовите предизвикателства. Сред тях са борбата с климатичните промени, подобряване конкурентоспособността на икономиките, енергийната сигурност и диверсификацията на енергийните източници и геополитическата обстановка.

Българският заместник-министър коментира, че националната политика на страната ни в областта на енергията от възобновяеми източници е в съответствие с целите и приоритетите в политиката на Европейския съюз в областта на енергетиката и климата, при спазване на ангажиментите, поети по линия на международните споразумения и при отчитане състоянието и развитието на сектора, социално-икономическите и екологичните аспекти.

Министерството на енергетиката мобилизира съществен финансов ресурс в подкрепа на общините за изпълнение на редица проекти, които са свързани с оползотворяване на възобновяема енергия, отбеляза Ива Петрова. По нейните думи, в рамките на управлявани от Министерството програми, са подкрепени пилотни проекти на общините за сгради с нулево потребление, както и такива, които водят до съществено спестяване на енергия в уличното осветление и за оползотворяване на геотермална енергия в общински сгради - училища, ясли, детски градини.

В изказването си пред участниците във форума Ива Петрова изтъкна още, че в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г. има ясна цел за 27 процента дял от възобновяемата енергия в крайното потребление до 2030 година.  "Тази цел в момента е в процес на актуализация в контекста на повишена амбиция на европейско и национално равнище", допълни заместник-министърът като отбеляза, че критичен участник в нейното постигане са общините и активните потребители.

Министерството на енергетиката е инициирало изменения в двата основни закона в сектора - Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката, стана ясно още от думите на енергийния заместник-министър. Промените съдържат конкретни предложения за въвеждане на нови пазарни участници като активни потребители, граждански и енергийни общности, общности за възобновяема енергия и други.

За нас е от изключителна важност да бъдат създадени подходящи условия и възможности за насърчаване на съвместни бизнес-дейности между български и германски компании и институции в тази област, каза още заместник-министър Петрова. Акцент бе поставен и върху активното сътрудничество между България и Германия в областта на енергетиката, както на институционално, така и на корпоративно равнище. Германия е важен енергиен партньор на България и има редица германски енергийни компании, които развиват успешен бизнес в страната ни, заяви Ива Петрова и подчерта значението на Германо-българската индустриално-търговска камара за задълбочаването на сътрудничеството между двете страни.

Организатор на международния форум събитие е Германо-Българската индустриално-търговска камара в партньорство с Die energiewaechter GmbH, което предоставя възможност за срещи между български и германски експерти и  компании, предлагащи ефективни решения за децентрализирано снабдяване с енергия от ВЕИ в индустрията, селското стопанство и общините. Конференцията се провежда в рамките на „Експортната инициатива Енергия“ на германското Федерално министерство на икономиката и опазването на климата.

 

 

 

отпечатай тази страница