Министър Петкова: Въпросът за договорите с американските централи ще бъде решен така, както предвиждат европейските правила

Водещ: В студиото е Теменужка Петкова, енергийният министър, здравейте! Направо с тези важни теми, защото с вас няколко пъти сме разговаряли на тема преговорите с така наречените американски централи и Марици. Кажете, предвижвате ли едностранно скъсване, така да кажем, денонсиране на договора с тях, което според Иван Хиновски ще доведе до две неща – хаос в системата, увеличаване на цената на тока и внос на ток?

Теменужка Петкова: Темата наистина е много важна, ние сме дискутирали много пъти в това студио и в други студия. И затова аз бях изненадана от коментара, който господин Хиновски направи – човек, когото аз иначе уважавам, колега енергетик. Но това, което той каза, всъщност не почива на никаква достоверна база и информация.

Водещ: Обяснете, ще преговаряте ли, ще прекратявате ли, докъде сте стигнали?

Теменужка Петкова: Ясно е, че сме в предизборна ситуация, но това са сериозни неща и когато се говори по тази тема, трябва да сме наистина информирани, добре подготвени, да не въвеждаме в заблуждение хората. Първо, може би трябва да припомним това, че през 2014 година, през месец юни, бившата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране сезира Европейската комисия по отношение на тези два дългосрочни договора с така наречените две американските централи, че те представляват договори, на база на които се предоставя нерегламентирана държавна помощ. В резултат на което Европейската комисия образува два въпроса, две теми по отношение на този сигнал и оттук нататък този процес през годините върви съвсем бавно и съобразно правилата на Европейската комисия. Това, което е важно хората да знаят е, че никой няма да тръгва и да прекратява едностранно договорите.

Водещ: Ето това е въпросът, водите ли преговори с двете централи?

Теменужка Петкова: Европейската комисия има много ясни правила, по които се развиват подобни въпроси. По този начин са се развили въпросите с дългосрочните договори в Полша и в Унгария, по този начин ще се развият и в България. Има една специална методология, изненадана съм, че господин Хиновски не е запознат с нея, за да говори подобни неща. Това е методология, свързана с държавните помощи по отношение на така наречените невъзвръщаеми разходи. Именно тази методология на Европейската комисия дава много ясна гаранция, че няма да бъде накърнен интереса на нито един инвеститор при прекратяване на такъв тип договори, когато става дума за либерализиране на пазара на електрическа енергия. В рамките на тази методология има посочени критерии и точно тези критерии трябва да се следват, за да се направи много ясно заключение и да не се допуска ощетяване на инвеститорите. Това правим.

Водещ: Кажете, вие докъде стигнахте? Вие преговаряте от няколко години с тях. Докъде са стигнали буквално преговорите и какво следва?

Теменужка Петкова: Вие знаете, че има икономически консултанти, които правят именно тези изчисления, тези анализи. Към настоящия момент, съобразно методологията на Европейската комисия, е направена оценка по отношение и на двете централи, и тази оценка е предоставена съответно на Европейската комисия, и екипа, с който се водят разговори. За да се стигне до тези разговори по отношение на европейската рамка и на нашия казус, причина за това беше механизмът за капацитет, за който България кандидатства. През този механизъм за капацитет, от който, междувпрочем, ще могат да се възползват и двете американски централи, тъй като те изцяло попадат в категорията производители на електрическа енергия, които биха могли да кандидатстват за така наречения механизъм за капацитет, но Европейската комисия ни налага няколко основни изисквания. Първото изискване е да бъде либерализиран напълно пазарът на едро, което няма как да се случи ако има договори, които имат съответните преференции…

Водещ: Преференцията е независимо от това дали работи или не, дали подава тока или не, ние плащаме?

Теменужка Петкова: Преференцията се изразява в гарантираното място на пазара. По силата на дългосрочните договори, които имат двете американски централи с Националната електрическа компания, те осигуряват необходимата електрическа енергия по определена квота за регулирания пазар. Европейската комисия разглежда такъв тип правоотношения като държавна помощ и в резултат на това трябва да бъде извървян целият този път - съобразно методологията ние да представим съответните изчисления, с тях трябва да се съгласят и нашите партньори от двете американски централи. Но никой няма да тръгне да прекратява договорите едностранно.

Водещ: До юни не сте си наумили да прекратите едностранно договора?

Теменужка Петкова: Това, което коментира господин Хиновски е един проект на промени в Закона за енергетиката, които трябва да бъдат извършени, стъпки, които трябва да бъдат извървени, за да се стигне до пълната либерализация на пазара на едро. Това е условието да получим механизма за капацитет и да гарантираме своята енергийна сигурност и да гарантираме работата на въглищните централи в България в следващите 5 години. В този законопроект, който ние сме подготвили и сме съгласували с Европейската комисия в хода на неговото изготвяне, изрично сме посочили, че разпоредбата на член 94, която урежда така наречените договори между НЕК и двете американски централи ще бъде приложена едва тогава, когато се постигне споразумение с двете американски централи.

Водещ: И все пак кажете ни докъде стигнаха преговорите, ще вървите ли към споразумение?

Теменужка Петкова: Смятам, че преговорите вървят към един заключителен етап. До 1 юли 2021 година ние трябва да либерализираме пазара на едро. Това е нашата цел, нашият стремеж.

Водещ: Ами ако те кажат няма, ние си имаме дългосрочни договори, давам ви една хипотеза?

Теменужка Петкова: Аз смятам, че със съдействието на Европейската комисия, с разговорите, които вървят в момента с нашите партньори от двете американски централи, ние ще постигнем едно балансирано решение, на база на което ще бъдат защитени и интересите на инвеститорите, и нашите национални интереси.

Водещ: Добре, може ди да обобщим така - при никакви обстоятелства няма да бъдат прекратени договорите едностранно от българска страна с американските централи.

Теменужка Петкова: Въпросът ще бъде решен така, както предвиждат европейските правила на база на методологията.

Водещ: Но ако американските централи не са съгласни с европейските правила, защото имат дългосрочни договори, каква е нашата позиция? Нашият ход какъв е?

Теменужка Петкова: Точно поради тази причина Европейската комисия има правила, на база на които работи. Тази методология за държавните помощи, свързана с невъзвръщаемите разходи, урежда точно такъв тип отношения. Когато се направят изчисленията и се види дали има разходи, които инвеститорите не са възстановили, то тогава Европейската комисия ще постанови решение, на база на което ще бъде определена сумата, която ние трябва да платим на съответната централа, ако има невъзстановени разходи. Ако такива разходи са налице съответно ще бъдат предприети мерки и отново съобразно европейското законодателство тази сума ще бъде предоставена на двете централи. Ако няма сума, която трябва да се възстанови, то тогава ще вървим към вариант, който е свързан с преминаването на тези централи на свободния пазар, така, както работят всички останали.

Водещ: И двете хипотези ли изключват внос на ток, тъй като ще има недостиг при нас на ток и увеличаване на цената на тока. Изключват ли хипотезите, върху които работите тези две неща?

Теменужка Петкова: На първо място ние не разглеждаме хипотеза, в която двете централи да спрат да работят. Аз смятам, че до настоящия момент ние сме имали много добър диалог, много добри отношения с двете американски централи, работили сме чудесно и ние разчитаме, че тези мощности ще продължат да работят, но принципът ще бъде пазарен. И отново казвам - те ще се ползват от този механизъм за капацитет, който България иска да получи, за да гарантира своята енергийна сигурност. Така че, аз не виждам никакъв проблем в това, което предстои да се случи. Важното е да бъдат защитени интересите на инвеститора и нашите национални интереси. И тук още една подробност, която смятам, че е важна. Господин Хиновски коментира този проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, но в същото време трябва много ясно да кажем, че, за да се стигне до тази промяна в Закона за енергетиката, тази промяна ще бъде предхождана от един друг закон, който ще бъде свързан с уреждането на отношенията между Националната електрическа компания и двете американски централи, така, както е в случаите с Полша, с Унгария.

Водещ: Надявам се изяснихме този казус, защото той наистина внесе смут с вероятността, която беше споделена в студиото. Друга тема - има ли ревизия на правителството, на вашето министерство на тема студен резерв, на позицията си?

Теменужка Петкова: Не. Каква ревизия да има? Ние сме категорични. Студеният резерв го няма Той е с промяна в Закона за енергетиката и съобразно изискванията на Европейския съюз и на европейските правила, студеният резерв е премахнат.

Водещ: Няма ревизия, няма нещо, което да е променено и да се създава възможност все пак…

Теменужка Петкова: Вижте, студеният резерв е такъв тип резерв, който се предоставя на определени централи, които не работят, но могат да бъдат активирани във всеки един момент, когато това е необходимо за работата на системата.

Водещ: Кои са те?

Теменужка Петкова: От 1 януари 2021 година е в сила регламент на Европейския съюз, който изрично казва как се гарантира енергийната сигурност на всяка една държава-членка. Това се случва от страна на електроенергийните системни оператори чрез така наречените допълнителни услуги. Тези допълнителни услуги не са студен резерв. Те не се предоставят на някой който не работи, не му се плаща просто за да стои в резерв. Това са само и единствено работещи централи, работещи мощности, включително и такива големи консуматори на електрическа енергия, като заводи, предприятия, които могат в определен момент, когато е нужно за системата, да намалят своето производство, така че да се гарантира енергийната сигурност и балансът в системата. Нищо, което е извън европейската регулация ние не правим. Студеният резерв го няма, това беше едно от условията на Европейската комисия за механизма за капацитет - да бъде премахнат студеният резерв и той е премахнат. Никой не получава пари, само за това, защото е централа, която може да произведе определено количество енергия и да бъде активирана в определен момент.

Водещ: Както се казва не мога да не ви попитам и за още нещо . Гостува ми преди няколко дни Богомил Манчев, той твърди, че България ще загуби около 250 милиона евро ако се откаже от АЕЦ "Белене“. Изчислявали ли сте и това със сигурност е един от хората, които разбират от енергетика и вероятно на някаква база го е изчислил. Вашите изчисления какви са?

Теменужка Петкова: Ние неслучайно сме заявявали многократно нашата позиция по отношение на развитието на ядрената енергетика в България. И това, че ние към настоящия момент разполагаме с оборудване, което е от поколение 3 плюс, най-съвременното оборудване, най-безопасната технология. Ние разполагаме с тези важни активи и трябва да ги оползотворим по най-добрия за България начин. Разбира се, към настоящия момент колегите от АЕЦ "Козлодуй“  изготвят анализ, от който ние очакваме да получим информация по отношение на правната рамка, свързана с това как това оборудване да бъде използвано на за 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй“. Да видим какъв е финансово-икономическият модел, който може да бъде използван в тази ситуация, каква може да бъде структурата на проекта както и да бъде структуриран, така че да носи ползи. Иначе, ако трябва да кажем какви са числата, това, което се води по счетоводни данни в Националната електрическа компания по отношение на този проект е 2. 593 млрд. лв. От тях има активи, които могат да се използват, да се внедрят в друг проект.

Водещ: 2 милиарда за какво?

Теменужка Петкова: 2 милиарда са свързани с разходите по проекта "Белене“ от 2006 година.

Водещ: Много е скъпа тази централа.

Теменужка Петкова: Така че ние като правителство сме направили своя анализ и знаем, че трябва да бъдем изключително предпазливи, и трябва да бъдем изключително внимателни, предприемайки всяка стъпка. Затова изследваме всяка една възможност по отношение на това как по най-добрия начин да оползотворим това оборудване.

Водещ: Обаче, кажете все пак как ви хрумна, след като работихте, правихте поръчки, хората идваха инвеститори и така всичко беше насочено към Белене и изведнъж – хоп, местим. Как ви хрумна, кое ви наведе на мисълта, че трябва да мислим и за вариант Козлодуй, при условие, че много усърдно в последната година твърдяхте, че работите върху АЕЦ "Белене“?  Кое ви наведе на мисълта, че няма да се случи АЕЦ "Белене“? 

Теменужка Петкова: Вие видяхте, че процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене“ с оглед на световната пандемия от COVID-19, се забави доста сериозно. Междувременно настъпиха събития, които промениха фактически обстановката.

Водещ: Много кратък отговор.

Теменужка Петкова: Такова събитие беше влизането в сила на оценката за въздействие върху околната среда по отношение на Седми блок и одобряването на площадка номер две на АЕЦ "Козлодуй“ от Агенцията за ядрено регулиране.Това се случи през февруари 2020 година. Всички тези обстоятелства наложиха ние да потърсим възможност и да имаме вариант, който да ни даде правото и възможността да използваме това оборудване по най-добрия за България начин.

Водещ: Благодаря ви за този разговор.

Теменужка Петкова: И аз ви благодаря.

 

"Лице в лице", БТВ, 19.02.2021 г.