Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Избор на одитор за "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 27.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2014

П Р О Т О К О Л

РД-21-108/05.11.2014 г.

Днес, 05.11.2014 г. в гр. София, Васил Атанасов Щонов, министър на икономиката и енергетиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД, гр. София разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г. и консолидирания финансов отчет за 2014 г. на Групата "Национална компания индустриални зони".

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка  чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-39/28.10.2014 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 04.11.2014 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-741/21.05.2013 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София, притежаващ диплом № 0410 за одитор на "Национална компания индустриални зони"  ЕАД, гр. София  за  2014 г.  при  условията  предложени в офертата - обща цена за одита 2 849 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка на ГФО - 300 часа и работни часове за текущи консултации – 150 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. на "Национална компания индустриални зони" ЕАД, гр. София и консолидирания финансов отчет за 2014 г. на Групата "Национална компания индустриални зони", съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: балансите, отчетите за приходите и разходите, отчетите за паричния поток и отчетите за собствения капитал.

3. Да представи доклади за: заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет на "Национална компания индустриални зони" ЕАД и консолидирания финансов отчет за 2014 г. на Групата "Национална компания индустриални зони".

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката и енергетиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката и енергетиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва  такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката и енергетиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката и енергетиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишните финансови отчети за 2014 година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката и енергетиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Заверените годишни финансови отчети и докладите от заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката и енергетиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверка и заверка на годишните финансови отчети, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката и енергетиката.