Приложения и разяснения и по прилагането на Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г.

Предвид постъпилите от страна на търговски дружества въпроси Министерството на енергетиката публикува следните разяснения по прилагането на Наредбата

1. Подаване на изискуемата информация до Министерството на енергетиката с цел публикуване

Задължените лица изпращат попълнените образци на специално създадената електронна поща td@me.government.bg в Excel или pdf формат, позволяващ търсене по електронен път. Попълнените образци трябва да са подписани с електронен подпис с отделна сигнатура при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2. По чл. 6 и Приложение № 1 към Наредбата относно разходите, които търговските дружества планират да извършат през отчетния период за доставки, строителство и услуги

Понятието "обект", използвано в чл. 6, ал. 2 и в Приложение № 1, означава доставка, услуга или строителство в съответствие с терминологията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В справката по образец - Приложение № 1 се представя обобщена информация за разходите за доставки, строителство и услуги, които дружеството предвижда да извърши през календарната година, в която се подава информацията.

Колона "Предмет" в Приложение № 1 съдържа пояснение - "описание на разхода", и се попълва, като предвижданите разходи се групират по такъв начин, че да позволяват сравняване с данните за предходния едногодишен период.

Данните от частта "Извършени разходи със същия обект и предмет през предходен отчетен период" се попълва с цел да се покажат параметрите на предишните подобни разходи.

Справката по образец - Приложение № 1 се подава веднъж годишно в срок до 31 март на отчетната (текущата) година.

Наредбата е сила от 30.08.2016 г. и не съдържа преходна разпоредба за подаване на справка по образец - Приложение № 1 през 2016 г.

3. По чл. 7 и Приложение № 2 към Наредбата относно извършените разходи за доставки, строителство и услуги, както и за проведените и възложени обществени поръчки през тримесечието

В колони "Предмет (Описание на разхода)" и "Стойност (хил. лв. без ДДС)" се посочват разходите за доставки, услуги и строителство, действително извършени (платени) през съответното тримесечие, независимо от начина на признаване като разход за периода или като актив.

Попълват се извършените разходи за доставки, строителство и услуги, независимо кога са проведени/възложени съответните обществени поръчки.

Разходите се представят според класификацията им в предприятието. Те могат да бъдат представени обобщено по групи в случаите, когато това не пречи за коректното представяне на информацията в колони "Номер на поръчката от регистъра на обществените поръчки", "Номер и дата на договора", "Изпълнител, наименование и ЕИК".

Колоните след колони "Предмет (Описание на разхода)" и "Стойност (хил. лв. без ДДС)" съдържат пояснителна информация за реда, по който се извършени разходите, и се попълват задължително, когато са приложими. В случаите, в които за извършването на разхода не се изисква възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, в тези колони се попълва "неприложимо". Когато разходът е извършен, без преди това да е сключен договор, колоните, съдържащи информация за сключен договор, не се попълват.

При попълване на колона "Правно основание" и правното основание е по отменения Закон за обществените поръчки, се посочва разпоредбата от отменения ЗОП, като в скоби се записва "(отм.)".
В изпълнение на чл. 8 от Наредбата информацията за четвъртото тримесечие и информацията за годината се представят поотделно.

4. По чл. 10 и Приложение № 4 към Наредбата относно систематизирана информация за извършените през предходния отчетен период разходи за глоби, неустойки и лихви за забава

В Приложение № 4 се попълва систематизирана (обобщена) информация за глобите, неустойките и лихвите за забава по основания, въз основа на които са начислени. Основанието се посочва като вид основание – договор, наказателно постановление, съдебно решение или друго.

5. По чл. 16 относно "План за оптимизиране на разходите"

В съответствие с принципите за добро финансово управление разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Наредбата поставя за цел финансовите средства да се разходват и управляват икономично, ефективно и ефикасно. Планът за оптимизиране на разходите е инструмент за постигане на тази цел и също би следвало да се ръководи от тези принципи. Наредбата не съдържа образец и конкретна структура на плана. Това е самостоятелен документ, в който се залагат показатели и мерки за подобряване финансовото управление.

Приложения към Наредбата

Приложение 1. Систематизирана информация за разходите, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период за доставки, строителство и услуги

Приложение 2. Информация за извършените разходи за доставки, строителство и услуги, както и за проведените и възложени обществени поръчки

Приложение 3. Систематизирана информация за извършените разходи за персонал

Приложение 4. Справка за извършените разходи за глоби, неустойки и лихви за забава

отпечатай тази страница