Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Осигуряване на подкрепа на правителството на България/ Министерство на енергетиката и осем въглеродно интензивни области в подготовката на териториални планове за справедлив преход за областите

 

 

Проект BG05SFOP001-2.023-0001 “Осигуряване на подкрепа на правителството на България/ Министерство на енергетиката и осем въглеродно интензивни области (Варна, Хасково, Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище, Сливен и Ямбол) в подготовката на териториални планове за справедлив преход за областите“

На 12 април 2021 г. Министерството на енергетиката сключи договор № BG05SFOP001-2.023-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по Процедура BG05SFOP001-2.023 за осигуряване на подкрепа на правителството на България/Министерството на енергетиката в подготовката на планове за справедлив преход на осем области – Варна, Хасково, Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище, Сливен и Ямбол, които се очаква да бъдат сред най-силно засегнатите от прехода към неутрална по отношение на климата икономика, във връзка със Зелената сделка. Проектът е с обща стойност 2 684 695,00 лв. и със срок на изпълнение 05.02.2021 – 05.09.2022 г.

Разработването на териториалните планове за справедлив преход, произтича от предложения за създаване със Зелената сделка Фонд за справедлив преход, с който да се подпомагат териториите, изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от прехода към климатично-неутрална икономика до 2050 г. Държавите членки трябва да подготвят един или повече териториални планове за справедлив преход, като предоставят очертания на процеса на преход до 2030 г., в съответствие с националните планове за енергетика и климат, и определят впоследствие най-засегнатите територии, които се нуждаят от подкрепа. Планът за всеки регион следва да представя социалните, икономически и екологични предизвикателства и да идентифицира нуждите от икономическа диверсификация, преквалификация и възстановяване на околната среда при отчитане на спецификите. Изготвянето и прилагането на плановете включва активното участие на местните, регионални и национални заинтересовани страни.

С Решение № 211 на Министерския съвет от 26 март 2020 г., Министерството на енергетиката е определено за отговорно ведомство по изпълнение на дейностите, свързани с изготвянето на териториални планове за справедлив преход. Решението е допълнено с Решение № 634 на Министерския съвет от 8 септември 2020 г., съгласно което Министерството на регионалното развитие и благоустройството е определено за отговорно ведомство за осигуряване изпълнението на плановете чрез Фонда за справедлив преход по „Програмата за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.
На 30 септември 2020 г. на основание Протоколно решение № 56 на Министерския съвет от 30 септември 2020 г., е подписано Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на енергетиката и Международна банка за възстановяване и развитие (Световната банка) за техническа помощ при подготовката на териториални планове за справедлив преход в осем енергийно интензивни региона - Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търговище. Законът за ратифициране на Споразумението е приет от Народното събрание на 9 декември 2020 г., обн. ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. и същото е влязло в сила от 5 февруари 2021 г. Споразумението ще бъде финансирано чрез сключения между Министерството на енергетиката и Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2021 г. договор № BG05SFOP001-2.023-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В изпълнение на сключеното споразумение Световна банка ще изпълни следните дейности:

  • Определяне на методологията, институционалните аспекти, комуникациите и графика в подкрепа на изготвянето на териториални планове за справедлив преход на ниво област;
  • Разработване на доказателствена обосновка за най-засегнатите области, поради въглеродно/интензивна индустрия (не-въглищни области)- Варна, Хасково, Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище и осигуряването на препоръки, свързани със заинтересованите страни, които ще бъдат ангажирани за подпомагане на подготовката, изпълнението, наблюдението и оценката на териториалните планове за справедлив преход;
  • Предоставяне на препоръки за наблюдение и оценка за способността на плановете за постигане на техните цели;
  • Провеждане на обществени консултации;
  • Изготвяне на оценка на икономическото, социалното и териториалното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика – подготовка на анализ, с идентифициране на икономическите дейности и промишлените сектори, засегнати от процеса на териториална декарбонизация;
  • Идентифициране на потребности от развитие за справяне с предизвикателствата на прехода, както и цели и резултати, очаквани чрез прилагане на съответната област във връзка с европейските цели за развитие до 2030 г. и с оглед постигане на климатична неутралност до 2050 г. Анализ за съгласуваност с други национални, регионални или териториални стратегии и планове;
  • Очертаване на видовете операции, които биха могли да бъдат определени като целеви, в рамките на териториалния процес на декарбонизация, и техния очакван принос, както и анализиране на конкретни за програмата резултати и показатели за прехода.

Подготовката на териториалните планове за справедлив преход е съвместен процес, провеждан по метода „отдолу нагоре“ и включващ активното участие на заинтересованите страни и местните власти, с които ще бъдат провеждани множество консултации и обсъждания. Одобряването на плановете от страна на Европейската комисия е основание за получаване на финансиране от Фонда за справедлив преход.