Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерствата на енергетиката, на финансите и на икономиката и индустрията предлагат за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет

Министерствата на енергетиката, на финансите и на икономиката и индустрията предлагат за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за предоставяне на дерогация от член 3м, параграфи 1 и 2 от Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и за отменяне на Решение № 569 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/879 от 3 юни 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) 833/2014 г. и за предприемане на мерки за понижаване на цените на горивата за гражданите и икономическите оператори.

С Регламент (ЕС) 879 от 2022 г. на Съвета от 3 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна се въвеждат допълнителни мерки за санкциониране на Руската федерация предвид войната в Украйна. С разпоредбата на член 3м, параграфи 1 и 2 се налагат забрани за закупуване, внос или трансфер в държавите членки, пряко или непряко, на суров нефт и на някои нефтопродукти с произход от Русия или изнасяни от Русия, както и за застраховане и презастраховане на морския транспорт на такива стоки до трети държави, включително се въвежда забрана за прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ или всякакви други услуги.

По силата на член 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) 833/2014, е предвидена възможността считано от 5 декември 2022 г. и чрез дерогация от параграфи 1 и 2, компетентните органи на България да разрешат изпълнението до 31 декември 2024 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти, изброени в приложение XXV, с произход от Русия или изнасяни от Русия.

Предоставянето на дерогация от член 3м, параграфи 1 и 2 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 е необходимо поради следното:

Ограничаването на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти, които са произведени от суров нефт и нефтопродукти с произход Русия или изнесени от Русия, ще доведе до значително намаляване на производствения капацитет и ограничаване на дейността на дружествата, опериращи на българския пазар. Подобна мярка ще окаже пряко влияние върху експортния потенциал на страната ни, влошавайки търговското салдо и постъпленията от вътреобщностни доставки и износ, с всички произтичащи от това негативни последствия за бюджета. Осигуряването на безпрепятствен износ е в основата на развитието на националната икономика.

Едновременно с това намаляването на производството на горива и други нефтопродукти, създава значителен риск от дефицит на тези нефтопродукти на вътрешния пазар, което неминуемо ще доведе до нарастване на техните цени. Допълнително съществува риск и от нарастване на контрабандата и други нарушения, свързани с доставките на нефтопродукти.

Предоставянето на дерогация от член 3м, параграфи 1 и 2 от Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 ще осигури на икономическите оператори необходимото технологично време за плавна адаптация на производствените процеси към суровини, които не попаднат в забранителните режими на ЕС. Без осигуряване на време за настройка на производствените процеси, съществува риск същите да бъдат значително намалени или спрени. Производството е в правопропорционална зависимост от суровините. Ограниченията ще доведат до спиране на вноса на суров петрол, от което значително ще намалеят и бюджетните приходи.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат на обявения имейл в Министерството на финансите в законоустановения срок.

 

Проект на Решение на МС

Доклад

отпечатай тази страница