Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Търг с тайно наддаване на движими вещи - частна държавна собственост за 2 (два) броя употребявани автомобили собственост на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 04.04.2024
Краен срок за получаване на документи: 18.04.2024
Крайна дата за подаване на документи: 18.04.2024

Търг с тайно наддаване на движими вещи - частна държавна собственост за 1 (един) брой употребяван автомобил "Хонда", модел "Сивик" собственост на Министерство на енергетиката и за 1 (един) брой употребяван автомобил "Рекстан", модел "Санг Йонг" собственост на Министерство на енергетиката

 

Краен срок за получаване на документи: 18.04.2024 г.

Крайна дата за подаване на документи: 18.04.2024 г.

 

Министерство на енергетиката, адрес гр. София, ул. „Триадица“ № 8, на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Раздел II от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № Е-РД-16-150/13.03.2024 г. на министъра на енергетиката

 

                                                       ОБЯВЯВА:

Търг с тайно наддаване за следните движими вещи – частна държавна собственост:

- автомобил „Хонда“, модел „Сивик“ собственост на Министерството на енергетиката – бензинов, обем на двигателя - 1590, 4+1 места за сядане, 5 бр. врати, рама SHHMB4760XU102435, двигател D16W4E101434, пробег 170 504 км., година на производство (дата на първа регистрация) – 30.04.1999 г. с начална тръжна цена 2 490.00 (две хиляди четиристотин и деветдесет лева и нула стотинки) лева.

- автомобил „Рекстан“, модел „Санг Йонг“ собственост на Министерството на енергетиката – дизелов, обем на двигателя - 2700, 6+1 места за сядане, 5 бр. врати, рама КРТG0B1FS5P202673, двигател 66592512530177, пробег 189 518 км., година на производство (дата на първа регистрация) – 28.10.2005 г. с начална тръжна цена 6 930.00 (шест хиляди деветстотин и тридесет лева и нула стотинки) лева.

Място и време за оглед на вещта – гр. София, ул. „Мими Балканска“ № 5, всеки работен ден от 12.04.2024 г. до 18.04.2024 г., от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът следва да бъде извършен задължително в присъствието на представител на Министерство на енергетиката. Огледът се извършва след предварително съгласуване с началника на отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване“ при Министерство на енергетиката, тел. 02/9263141.

Депозит за участие в търга – парична сума в размер на:

    - 693 (шестстотин деветдесет и три) лева за автомобил „Санг Йонг Рекстан“ с рег. № СА 2838 АВ и/или

   - 249 (двеста четиридесет и девет) лева за автомобил „Хонда Сивик“ с рег. № СА 5649 НК,

които се внасят по следната сметка на МЕ: БНБ – ЦУ, BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC, BIC код на БНБ: BNBG BGSD.

Срок за приемане на офертите – от 12.04.2024 г. до 18.04.2024 г. до 17:30 часа (включително) в деловодството на МЕ.

Необходими документи за участие – Заявление за участие по образец, към което се прилагат следните документи: Списък на представените към заявлението документи - свободен текст; за физически лица и представители на юридически лица – копие на документ за самоличност, а когато лицето се представлява от пълномощник – и изрично пълномощно за участие в търга; за участници регистрирани по Търговския закон или Закона за юридически лица с нестопанска цел на Република България – копие на документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на участника, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на лица с нестопанска цел; ЕИК може да се посочи и в декларация свободен текст, подписана от представляващия участника в тръжната процедура (за юридическите лица); за участници чуждестранни юридически лица – документ, удостоверяващ регистрация на лицето от компетентен съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, с превод на български език; Декларация за извършен оглед по образец; Ценово предложение за съответния автомобил - представя се в отделен запечатан непрозрачен плик „Предлагана цена", поставен/и в плика със заявлението/ята - по образец; Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник; копие на документ за внесен депозит за съответния автомобил/и.

Получаване на документацията за търга - Документацията за участие в търга се предоставя безплатно и до нея е осигурен достъп по електронен път чрез интернет страницата на Министерство на енергетиката – https://www.me.government.bg

Дата и място на провеждане на търга:

Търгът ще се проведе на 19.04.2024 г., 11.00 часа в административната сграда на Министерство на енергетиката, находяща се на ул. „Триадица“ № 8.

Място, на което ще се обявят резултатите от търга – партерния етаж на административната сграда на МЕ, адрес: гр. София , ул. „Триадица“ № 8 и интернет страницата на министерството.

Заповед за обявяване на търг

Заповед за изменение

Тръжна документация