Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 11.11.2013
Крайна дата за подаване на документи: 18.11.2013

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8 осъществявайки държавното управление на туризма в Република България и в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет: "Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката и енергетиката" при четири обособени позиции:

1. Застраховка на имущество

2. Застраховка "Гражданска отговорност"

3. Застраховка "Злополука на лицата в МПС"

4. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Министерство на икономиката и енергетиката, при условията на "Пълно автокаско"

 

Приложения:

Публична покана

Техническо задание