Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Сертификация" ЕАД

Дата на обявяване: 09.09.2014
Краен срок за получаване на документи: 19.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2014

П Р О Т О К О Л

Днес 02.10.2014 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2014 г., определена със Заповед № РД-16-741/21.05.2013 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на Годишния финансов отчет за 2014 г. на "Сертификация" ЕАД, гр. София.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Митричка Стоянова, Цветан Цирков, Любомир Стефанов, Зоя Пеева и Соня Йочева. Отсъства Атанаска Ангелова пенсионирана.

С писмо № 26-00-39/01.10.2014 г. изпълнителният директор на "Сертификация" ЕАД, гр. София, г-жа  Антоанета Лазарова е представила в Министерство на икономиката и енергетиката материали по набиране на оферти от регистрирани   одитори  за  сключване  на договор за одитиране на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ" утвърдени със Заповед  РД-16-1501/29.10.2013 г. от министъра на икономиката и енергетиката, към преписката са приложени: копие от публикувана обява във вестник "Сега" от 09.09.2014 г., 2 (два) броя оферти от регистрирани одитори постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и  декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1. "Еквивалент – 88" ЕООД, представлявано от Регистриран одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив - диплом № 0536 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за 2014 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  990 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 180 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 80 часа.

2. "Спотлайт Одитинг" ЕООД, представлявано от Регистриран одитор Димчо Иванов Димитров, гр. Варна - диплом № 0621 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за 2014 г.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1 119 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 190 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 170 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

1. По офертата на регистриран одитор Соня Николова Илийска:

-        Обща цена за одита – 7,00 т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,89 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 0,47 т.

-        Обща оценка на офертата – 9,36 т. – 1-во място

 

2. По офертата на регистрирания одитор Димчо Иванов Димитров:

-        Обща цена за одита – 6,19 т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  2,00 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-         Обща оценка на офертата – 9,19 т. – 2-ро място

 

След направените разисквания Комисията класира офертата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска - диплом № 0536 с обща оценка 9,36 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив, притежаваща диплом № 0536 за одитор на "Сертификация" ЕАД, гр. София за 2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 990 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка на ГФО - 180 часа и работни часове за текущи консултации – 80 часа.