Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

да не се валидира Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 31.10.2012
Краен срок за получаване на документи: 01.12.2012
Крайна дата за подаване на документи: 11.12.2012

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с адрес: гр. София, ул."Славянска" №8, на основание Решение № РД -16-1500/31.10.2012г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма"

При следните самостоятелно обособени позиции:

1.  "Предоставяне на услуги чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарта GSM с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност".

2. "Предоставяне на услуги на услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа".

Приложения:

Решение

Обявление

Документация

Приложения