Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

"Булгартрансгаз" ЕАД стартира процедура за осигуряване на финансов ресурс

Дата на обявяване: 05.06.2020
Краен срок за получаване на документи: 30.06.2020
Крайна дата за подаване на документи: 30.06.2020

"Булгартрансгаз" ЕАД публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на банково финансиране под формата на кредит за оперативни и инвестиционни разходи на дружеството.

В ход е реализацията на ключови проекти, като "Балкански поток", междусистемната връзка България-Сърбия, разширението на капацитета на подземното газохранилище "Чирен", както и изграждането на преносни газопроводи, които ще допринесат за осигуряването на повече достъп до природен газ за промишлените и битовите потребители в България.

Целта на настоящата процедурата е осигуряване на финансов ресурс за реализация на инвестиционната програма на дружеството, която е насочена към диверсифициране на източниците, повишаване на сигурността на доставките и позиционирането на страната, като газоразпределителен център в региона.

В рамките на процедурата "Булгартрансгаз" ЕАД има за цел да набере финансиране в размер на до 400 млн. евро със срок на изплащане 6 години. Отправна точка за цената на търсения финансов ресурс е най-ниската цена, предложена от избраните изпълнители за реализацията на проекта „Балкански поток“, а именно 3,9% на годишна база. Ключово условие в рамките на процедурата е цената на финансирането да е по-ниска от 3,9%. Чрез набирането на ресурс на по-ниска цена, дружеството ще има възможност да намали разходите си по реализацията на проекта, както чрез предсрочно плащане на част от дължимите суми към изпълнителите, така и посредством по-ниската цена на финансиране.

Набраните средствата ще бъдат използвани и за реализацията на останалите ключови проекти на дружеството, насочени към повишаване на диверсификацията на източниците, сигурността на доставките и установяването на конкурентен и прозрачен пазар на природен газ в страната.

Срокът за представяне на офертите за участие в процедурата е до 17:00 часа на 30.06.2020 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД – www.bulgartransgaz.bg

 

Поканата може да свалите тук