"Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София набира оферти за предоставяне на финансови услуги

Дата на обявяване: 09.11.2013
Крайна дата за подаване на документи: 15.11.2013

"Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София набира оферти за предоставяне на финансови услуги

На основание т.4.6 от "Правилата за избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции" – Приложение №3 към чл.13б на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София отправя повторна покана при следните условия:

1. Избор от 01.12.2013 г. на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от група "Свободни парични средства – депозити" за разполагаеми средства на дружеството, които е възможно да бъдат пласирани по 3-месечни депозитни банкови сметки в лева, спазвайки правилата за концентрация при избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции.

2. Критерии за оценяване на офертите.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. Икономически най-изгодна оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени.

2.1. Неколичествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка 40% – в размер на 40 точки.

Неколичествени критерии (НК)

/тежест 40 т. при изчисляване на комплексната оценка/

НК

/точки/

Рейтинг на банката присъден след м. януари 2012 г. от агенция за кредитен рейтинг с теглови коефициент 75% от НК

30

Надеждност на платформа за интернет банкиране с теглови коефициент 25% от НК

10

Общо неколичествени критерии

40

2.2. Количествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 60% – 60 точки.

Количествени критерии (КК)

(тежест 60 т. при изчисляване на комплексната оценка)

КК

(точки)

Депозитна сметка в лева по 3-месечни депозити за суми, както следва:

- депозит от 500 хил.лв. до 1 000 хил.лв.,

- депозит от 1 000 хил.лв. до 1 500 хил.лв.,

- депозит от 1 500 хил.лв. до 2 000 хил.лв.,

- депозит над 2 000 хил.лв., с теглови коефициент 90% от КК

54

 

Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС на гише с теглови коефициент 10% от КК

6

Общо количествени критерии

60

Крайна оценка /КО/ и класиране на кандидатите ще се извърши при спазване на следната формула: КО = НК+КК

Класирането на предложенията се извършва по низходящ ред на получените комплексни оценки, като на първо място се класира кандидата с най-висока комплексна оценка.

3. Съдържание на офертата:

3.1 Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ.

3.2. Актуален кредитен рейтинг на банката.

3.3. Документи по преценка на участника, съдържащи информация относима към предмета на поканата.

3.4. Оферта съдържаща предложение относно услугите по т.1, в съответствие с критериите по т.2.

Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител на участника.

Всички документи се представят на български език с номерация на страниците и опис на съдържанието на офертата. Документите представени във вид на ксерокопия следва да бъдат заверени с гриф "Вярно с оригинала", име, фамилия и подпис на лицето представляващо участника и печат.

4. Място, срок и начин на предоставяне на офертите.

Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик, на ръка или по куриер. Крайният срок за приемане на офертите е 5 (пет) работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана. Оферти след указания срок не се приемат. Краен срок за приемане на оферти до 17,00 часа на 15.11.2013 г. на адрес: гр. София – 1113, район Изгрев, ул. "Тинтява" № 86, ет. 2 – "Държавна консолидационна компания" ЕАД.

5. Правила за концентрация.

"Държавна консолидационна компания" ЕАД попада в приложното поле на правилата за концентрация. При избора на изпълнител на финансови услуги се спазват принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност. На следващият ден след изтичане на крайният срок от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисия, независимо от техният брой. Съставя се протокол за класиране на офертите, който се обявява на участниците в конкурса. Първите четирима кандидати класирани от първо до четвърто място ще бъдат поканени за сключване на договор.

6. Други условия.

Процедурата може да се прекрати в следните случаи:

- не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;

- класираните от първо до четвърто място участници откажат да сключат договор;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

Допълнителна информация може да бъде предоставена в срока за подаване на офертите на същия адрес, както и на тел.: 0888 007 190.