Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Съобщение до медиите

Във връзка с продължаващите спекулации относно доставките на природен газ след едностранното им прекратяване от ООО "Газпром експорт", "Булгаргаз" ЕАД информира:

След уведомлението на ООО "Газпром експорт" от 26.04.2022 г., че доставките за "Булгаргаз" ЕАД се преустановяват, въпреки изпълнените задължения към руския доставчик за м. април 2022 г., считано от 07.00 ч на 27.04.2022 г., "Булгаргаз" ЕАД предприе незабавни действия по осигуряване на газ за клиентите си по договорите за доставка. 

До деня на преустановяване на доставките, "Булгаргаз" ЕАД като добросъвестен търговец инициира кореспонденция с ООО "Газпром експорт", с цел  изясняване на конкретни детайли по предложения нов механизъм за извършване на плащанията по договора, сключен между двете страни. В резултат на това ООО "Газпром експорт" показа нежелание за  търговски диалог за постигане на взаимноприемливи решения, с цел изпълнение на двустранните задължения по договора и прекрати подаването на природен газ за българската страна.

Предвид това, на 26.04.2022 г.  "Булгаргаз" ЕАД отправи писмено искане до търговци на природен газ, осъществяващи дейност на българския и регионални газови пазари, за предоставяне на оферти, които да включват конкретни условия за доставка на количества природен газ до края на м. април и за м.май 2022 г. Запитвания относно възможността за доставка на природен газ в обеми, необходими да задоволят потреблението на българския потребител след преустановяване на тези по дългосрочния договор с ООО "Газпром експорт"  бяха изпратени до 12  активни търговци на пазара в България и съседните държави. 

В предоставения от "Булгаргаз" ЕАД срок за подаване на оферти, част от поканените компании информираха, че нямат възможност да предоставят предложения за посочения период. След извършен анализ на подадените предложения, класирани бяха седем оферти от  трима доставчици при критерий "най-ниска доставна цена". Класирането на офертите се извърши съгласно условията на "Булгаргаз" ЕАД и до осигуряване на необходимите количества, с цел изпълнение на подадените обвързващи заявки от българските клиенти за м. май 2022 г. и гарантиране сигурността и непрекъснатостта на доставките. 

За да бъдат осигурени допълнителни количества през м.април 2022 г., "Булгаргаз" ЕАД реализира сделки по закупуване на количества и на организирания борсов пазар в страната. 

Относно твърденията, че се използват посредници, следва да бъде уточнено, че и в създалата се ситуация, "Булгаргаз" ЕАД осигурява алтернативните количества природен газ чрез дружества – доставчици, каквото е и ООО "Газпром експорт". Обичайно производителите са отделни компании от доставчиците, с ясно разграничени дейности – по добив и производство, респ.  търговия и доставка. Количествата са осигурени от утвърдени компании, опериращи не само на българския  и съседните газови пазари, с доказана добра търговска репутация и широко портфолио.

Относно спекулациите за цените, на които са реализирани тези сделки следва да се има предвид, че дори България да бе приела  искането на руската страна за използване на механизъм за заплащане на доставките на природен газ, различен от този уговорен с договора, то цената най-вероятно би търпяла непредвидими промени, предвид липсата на яснота за обменния курс и липсата на възможност на българската страна да осъщeствява контрол в процеса на превалутиране, заложен в предложението на ООО "Газпром експорт".

Предложеният механизъм предполага реални рискове за българската страна от едностранно и неконтролируемо преустановяване на доставките без да се предвижда съответната възможност за търсене на отговорност от руския доставчик. Новият начин на заплащане е заложен като процес, който включва контрол върху финансовите средства на "Булгаргаз" ЕАД, предназначени за заплащане на доставките по договора, да бъдат контролирани от финансова институция, свързана с ООО "Газпром експорт", а не от независима трета страна.

С цел да бъдат ограничени последиците от действията на ООО "Газпром експорт", "Булгаргаз" ЕАД предприе всички необходими действия, непротиворечащи на българското законодателство, да осигури целостта на газопреносната система на страната и непрекъснатост на доставките за българските битови и индустриални потребители.

 
отпечатай тази страница