Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти

Министерството на енергетиката, съвместно с министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на земеделието и храните, предлагат за обществено обсъждане промени в Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти. Целта на промените е да бъде облекчена процедурата за придобиване на вещни права – сервитути, при изграждане на линейни енергийни обекти върху поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост.

Предвид определящото им значение за стабилността на електроенергийната система и националната сигурност, изгражданите от енергийните дружества обекти се определят за такива от национално значение, за национални обекти или стратегически обекти от национално значение, както и за обекти от общ европейски интерес. Съгласно изискванията на Закона за енергетиката тези обекти се изграждат на основание възникнал сервитут. Във връзка с одобрени Подробни устройствени планове за съответните обекти, енергийните дружества провеждат процедури за придобиване на ограничени вещни права и по отношение на имоти, които представляват горски територии. До момента всяка от тези процедури е завършвала със сключване на договор между страните, както изисква чл. 63, ал. 8 от Закона за горите. В него обаче е предвидено изключение от това изискване, когато сервитутите в горските територии възникват по силата на специални закони. В тези случаи процедурата приключва с издаване на заповед на министъра на земеделието и храните. Към момента прилагането на тази разпоредба е невъзможно, поради наличието в Наредба № 16 на изискване МЗХ да сключва договор за разпореждане с вещни права. С настоящите изменения това изискване отпада.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: i.belcheva@me.government.bg.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16

Мотиви

отпечатай тази страница