Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за изчисляването на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и дела на възобновяеми източници в транспорта

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за изчисляването на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и дела на възобновяеми източници в транспорта.

С промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, които са в сила от 13 октомври 2023 г., в българското законодателство се транспонират в голяма степен изискванията на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници. За пълното транспониране е необходимо да бъдат променени и подзаконови нормативни актове. Предвид необходимостта от значителни промени, свързани с въведените в ЗЕВИ нови изисквания при изчисляването на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, се предлага отмяна на Наредба № РД-16-869/ 2.08.2011 г. и приемането на нова.

С проекта на наредба се определят правилата за изчисляване на националната цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в страната, задължителната национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в крайно потребление на енергия в транспорта и целите за дял на енергията от възобновяеми източници в сектор електрическа енергия, сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане и в сектор транспорт в съответствие с извършените промени в ЗЕВИ. Въвеждат се изчисления за нормализация на произведената електрическа енергия от вятърни електрически централи в морето. Променя се начина на изчисления по отношение на задължителната национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспорта, свързани с прилагане на фактори, въз основа на които се определя: количеството биогорива от ново поколение и биогаз за транспорта от суровини тип „А“, количеството електрическа енергия от възобновяеми източници от пътни превозни средства, количеството електрическа енергия от възобновяеми източници от железопътния транспорт и количеството горива от възобновяеми източници, с изключение на горивата, произведени от хранителни и фуражни култури, във въздушния транспорт и морския транспорт.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в 14-дневен срок от публикуването й за обществено обсъждане на следния имейл адрес: a.dimitrova@me.government.bg.

 

Проект на наредба

Мотиви

 
отпечатай тази страница