Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

На основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, Министерството на енергетиката разработи проект на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година.

Проектът е изготвен при отчитане на актуалната рамка на енергийната политика на ЕС, насочена към постигане на амбициозните общностни цели за преход към нисковъглеродна икономика. Дефинирани са основните стратегически решения, насочени към постигането на националните цели при отчитане особеностите на енергийния микс. Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. отразява ясно тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурността, енергийната ефективност, либерализацията на електроенергийния и газовия пазар, както и интегргирането им в Общия европейски пазар, развитието и прилагането на нови енергийни технологии. В проекта на Стратегията са заложени общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката и за ограничаване изменението на климата, като са отразени националните специфики в областта на енергийните ресурси, производството, преноса и разпределението на енергия. Политиките са заложени и в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г., който е изготвен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

Проектът на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., се публикува за обществени консултации за срок от 30 календарни дни, считано от 09.02.2021 г.

Мнения, предложения и коментари могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: necp@me.government.bg.

Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

 

отпечатай тази страница