Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет

Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет

Националният съвет е създаден с ПМС № 136 от 29.05.2015 г.

Националният съвет по антикорупционни политики е междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията. На националния съвет са възложени следните функции:

1. координира разработването и актуализирането на проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и противодействието на корупцията;

2. следи и отчита изпълнението на приетите по съответния ред стратегически и програмни документи и организира независими външни оценки на изпълнението им;

3. обсъжда резултатите от изпълнението на антикорупционните политики и предлага мерки за повишаване на тяхната ефективност;

4. обсъжда информация и конкретни проблеми при провеждането на антикорупционните политики;

5. обсъжда и дава становища по анализи и доклади, които имат отношение към антикорупцията;

6. прави предложения за изменения на нормативни актове, с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията;

7. изслушва представители на институциите във връзка с формулиране и изпълнение на мерки и действия за превенция и противодействие на корупцията;

8. предлага на министър-председателя да възложи извършването на проверки от Главния инспекторат към Министерски съвет.

Съветът отчита дейността си пред Министерски съвет

Със заповед No 136 от 29 юли 2015 г. на Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и председател на Националния съвет по антикорупционни политики е определен Граждански съвет към Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет.


Архив:

Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) е създадена с Решение № 61 на Министерски съвет от 02.02.2006 г.

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, корупция е "искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава".

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Министерство на енергетиката, може да попълните данните и да ги изпратите чрез електронната форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет.

Внасяне на сигнал или предложение към КППК

отпечатай тази страница