Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в наредбата за допустимите мерки за енергийни спестявания

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане изменения в Наредба № Е-РД-04-3 за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им.

С предлаганите изменения се осигурява възможност задължените лица по Закона за енергийната ефективност да доказват постигнатите енергийни спестявания и чрез измерването им. По този начин спестяванията от прилагането на дадена мярка или на пакет от мерки се определят чрез регистриране на действителното намаление на потреблението на енергия или чрез прилагане на стойности на енергийни спестявания в съответствие с резултати от независим мониторинг на предходни мерки за енергийна ефективност в сходни инсталации.

До момента доказването на енергийни спестявания се осъществяваше само чрез прилагане на методиките, разработени при условията и по реда на Наредба № Е-РД-04-3. Тази възможност се запазва.

Измененията в Наредба № Е-РД-04-3 ще осигурят възможност на задължените лица при изпълнение на мерки за енергийна ефективност да отчитат постигнатите  резултати по разходоефективен начин. В същото време това дава възможност за доказване на всички установени количества спестявания на енергия, което ще допринесе за изпълнението на националната кумулативна цел на България.

Коментари, мнения и препоръки по предложените проекти могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg

 

Проект на наредба

Мотиви

отпечатай тази страница