Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката стартира подбор на предложения за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия

свали снимката

Министерството на енергетиката обяви две процедури за подбор на предложения за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Това са процедури BG-RRP-4.032 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW“ и BG-RRP-4.033 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW“.

Тези процедури са в изпълнение на Инвестиция 6 „Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“  (C4.I6) от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Основната цел на инвестицията е да допринесе за увеличаване на дела на чистата енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност чрез предоставяне на подкрепа за изграждането и интегрирането в електрическата мрежа на нови 1 425 MW мощности за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, заедно с 350 MW съоръжения за съхранение на електрическа енергия.

Процедура BG-RRP-4.032 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" е с общ бюджет от 107 570 650 лв. Финансирането е предвидено за изграждане на нови мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с локални съоръжения за съхранение (ЛСС), като безвъзмездното финансиране е под формата на инвестиционна помощ за локалните съоръжения за съхранение на електрическа енергия. Процедурата има за цел изграждането на минимум 200 MW производствени мощности от ВИ в комбинация с минимум 100 MW ЛСС. Няма минимален размер на финансиране, а максималният за предложение за един проект за едно предприятие е в размер до 35 854 000 лева. Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

За да бъде допустимо предложението за инвестиция, следва да бъде за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ за едно предприятие за един или няколко проекта. При изчисляването на 1/3 от общата квота, ще се включват и предложения на  свързаните с кандидата предприятия.

Допустими по процедурата са компании от всички сектори на българската икономика, с изключение на такива от селското, горското и рибното стопанство.
Процедура BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" е с общ бюджет от 427 544 438 лв. Предоставянето на средства е насочено единствено към нови мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с локални съоръжения за съхранение (ЛСС), като безвъзмездното финансиране е под формата на инвестиционна помощ за локалните съоръжения за съхранение на електрическа енергия. Процедурата има за цел изграждането на минимум 940 MW производствени мощности от ВИ в комбинация с минимум 200 MW ЛСС. Няма минимален размер на финансиране, а максималният за предложение за един проект за едно предприятие е в размер до 58 674 900 лева. Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС. За да бъде допустимо предложението за инвестиция следва бъде за не повече от 1/3 от общата квотата на капацитета за съоръжения за съхранение по процедурата.

Допустими по процедурата са компании от всички сектори на българската икономика, с изключение на такива от селското, горското и рибното стопанство.

Подаването на проектни предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active  

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 12.06.2024 г.

 

отпечатай тази страница