Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката публикува Стратегическа визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор

Настоящата Стратегическа визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор на Република България с хоризонт до 2053 г. е разработена на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката. Тя отразява визията на държавата за развитие на електроенергийния сектор, съобразена с актуалната европейска рамка на климатичната и енергийната политика и световните тенденции в развитието на новите технологии.

Във визията са заложени общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката и за ограничаване изменението на климата, като са отразени националните специфики в областта на енергийните ресурси, производството, преноса и разпределението на енергия. Дефинирани са основните стратегически решения, насочени към постигането на националните цели и постигането на българските интереси. Визията отразява ясно тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурност, енергийната ефективност, развитието на възобновяемите източници и интегрирането им в общия европейски енергиен пазар.

Стратегическа визия 2023 – 2053 г.

Презентация – Стратегическа визия 2023 – 2053 г.

отпечатай тази страница