Въпрос относно дължимите и получени суми от Р България от дейността на дружеството "Дънди Прешъс Металс"

Въпрос от народния представител Десислав Чуколов(Атака) относно дължимите и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

Министър Теменужка Петкова:

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Чуколов! Две находища за метални полезни изкопаеми са предоставени на концесия на дружествата от групата "Дънди Прешъс", находище "Челопеч" на златно-медно-пиритни руди и находище "Хан Крум" – на златосъдържащи руди. Правоотношенията са уредени съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства и във връзка с чл. 18, ал. 5 от Конституцията.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за концесиите добивът се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск.

За повече яснота ще се върна малко назад във времето и ще припомня хронологията на събитията във връзка с тази концесия. По силата на Решение на Министерския съвет № 147 от март 1999 г. на "Челопеч" ЕАД е предоставена концесия за добив на подземни богатства златно-медно-пиритни руди, като концесионният договор е сключен на 19 май 1999 г. за срок от 30 години. Дружеството концесионер "Челопеч" е учредено през месец март 1991 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност и към онзи момент е 100% държавна собственост. След поредица преобразования и прехвърляния на акции,  концесионер от 9 декември 2003 г. е "Челопеч Майнинг" ЕАД, 100% собственост на "Дънди Прешъс –Челопеч B.V" ООД – чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Холандия.

От 27 юни 2013 г. фирмата на дружеството е променена на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД.

Относно Вашия въпрос за печалбата на дружеството, информация за печалбата на дружеството от групата на "Дънди Прешъс" не се събира, обработва и съхранява в Министерството на енергетиката. В Министерството на енергетиката се събира информация, необходима за формиране на дължимите концесионни плащания. Тя е под формата на ежемесечни отчети за добитите количества руда и съдържанието на металите в нея, съгласно, разбира се, условията на договора. Концесионните плащания се формират като процент от произведението на количеството на металите в добитата руда и цените им на Лондонската метална борса за съответния отчетен период.

Относно ползите за страната и постъпилите суми във фиска. За находище "Челопеч", с концесионер "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД концесионните плащания за периода от 1999 г. до 2014 г. включително са в размер на 69 млн. 859 хил. 394 лв. без ДДС. Върху концесионните плащания, считано от 1 януари 2011 г., предвид влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност върху тези възнаграждения вече се начислява и 20% данък добавена стойност, който следва да се превежда към Националната агенция за приходите.

За находище "Хан Крум", с концесионер "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД задължението за концесионно плащане настъпва с въвеждането на находището в експлоатация. Той като към момента концесионерът не дължи концесионно плащане, тъй като находището не е въведено в експлоатация и добив от него не се осъществява.

По отношение на платените данъци от страна на двете дружества, не бих могла да бъда полезна, тъй като такава информация в Министерството на енергетиката не се съхранява. Следва да бъде изискана такава информация от Националната агенция за приходите, тъй като този въпрос не попада в обхвата на Закона за подземните богатства.

Ще си позволя да припомня, че съгласно промяната в Закона за подземните богатства от 2011 г. 50% от таксите от големите концесии – над 500 хил. куб. м, и 100% от таксите от малките концесии – до 500 хил. куб. м, отиват в общинските бюджети. В съответствие с това изискване общо преведените концесионни вноски за общините Челопеч и Чавдар от 2007 г. до момента са 26 млн. 259 хил. 859 лв.

Благодаря Ви за вниманието.

отпечатай тази страница