Разрешение №328 от 29.01.2013 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Чуката", област Стара Загора

РАЗРЕШЕНИЕ №328 от 29.01.2013 г.

за търсене и проучване на твърди горива, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства в площ "Чуката", разположена на територията на общини Гурково, Мъглиж и Николаево, област Стара Загора.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т.18 от Протокол №1 от заседанието на Министерския съвет на 9 януари 2013 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Лацио Кострукционе" ЕООД, гр. София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 200171932, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул. ”Горски пътник” № 45, ап. офис 21, да извърши за своя сметка търсене и проучване на твърди горива, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства, в площ “Чуката”, разположена на територията на общини Гурково, Мъглиж и Николаево, област Стара Загора, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години;
  2. Размерът на площта е 22.33 (двадесет и два и тридесет и три) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на търсещите и геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Чуката"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4660531

9438877

2

4660578

9441600

3

4659056

9441523

4

4658884

9444378

5

4658315

9447182

6

4658290

9449152

7

4659803

9449650

8

4659347

9453682

9

4658052

9453692

10

4657571

9449580

11

4657912

9438821

отпечатай тази страница