Бюджет 2019 г.

Бюджет на МЕ за 2019 г.

Показатели по бюджетни програми по бюджета на МЕ за 2019 г.

Бюджет за 2019 г. в програмен формат на МЕ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 31.03.2019 г.

Подробен отчет към 31.12.2018 г. за изпълнението на програмните бюджети на МЕ

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.03.2019 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 г. на МЕ към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета (B3) на МЕ към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 31.03.2019 г.

Баланс в хил.лева на МЕ към 31.03.2019 г.

Отчет за приходите и разходите в хил.лева на МЕ към 31.03.2019 г.

Обяснителна записка към касовия отчет на МЕ за първото тримесечие на 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.06.2019 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 г. на МЕ към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета (B3) на МЕ към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 30.06.2019 г.

Баланс в хил.лева на МЕ към 30.06.2019 г.

Отчет за приходите и разходите в хил.лева на МЕ към 30.06.2019 г.

Обяснителна записка към касовия отчет на МЕ за второто тримесечие на 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 31.07.2019 г.

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на МЕ за 2018 г.

Баланс на МЕ към 31.12.2018 г.

Отчет за приходите и разходите на МЕ към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2018 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2018 г.

Подробен отчет към 30.06.2019 г. за изпълнението на програмните бюджети на Министерство на енергетиката

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.09.2019 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 г. на МЕ към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета (B3) на МЕ към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 30.09.2019 г.

Баланс в хил.лева на МЕ към 30.09.2019 г.

Отчет за приходите и разходите в хил.лева на МЕ към 30.09.2019 г.

Обяснителна записка към касовия отчет на МЕ за третото тримесечие на 2019 г.

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат на Министерство на енергетиката

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.10.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средство от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.10.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.10.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.10.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.11.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.11.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.11.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.11.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.12.2019 г.

 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.12.2019 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 г. на МЕ към 31.12.2019 г.

Подробен отчет към 31.12.2019 г. за изпълнението на програмните бюджети на МЕ

отпечатай тази страница