Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Звено "Защита на класифицираната информация"

Ръководител на звено: Юлиян Узунов
E-mail: y.uzunov@me.government.bg
Телефон: 02 9263 274
Адрес: София, ул. "Триадица" №8
Работно време: 9:00 - 17:30

Звено "Защита на класифицираната информация" е на пряко подчинение на министъра.

Служителят, който го ръководи, е служител по сигурността на информацията. Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация.