Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Корпоративно управление в енергетиката

Директор: Лиляна Драгиева
E-mail: l.dragieva@me.government.bg
Телефон: 02 9263 126
Адрес: София, ул. "Триадица" №8
Работно време: 9:00 - 17:30

Дирекция "Корпоративно управление в енергетиката" има следните функции:

1. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала - протоколни решения, пълномощни за участие в общи събрания на акционерите или съдружниците, договори за възлагане на управлението и на контрола;

2. анализира финансово-икономическото състояние на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и подготвя цялата документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети;

3. дава становища по предложенията на едноличните търговски дружества за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за отдаване под наем на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове и акции; за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност и за поемане на менителнични задължения; предоставяне на разрешения за учредяване на залог и/или ипотека върху дълготрайни материални активи, както и становища и предложения относно одобряване избора на застраховател преди сключването на договор за задължително застраховане на имущество;

4. подготвя методически и организира разработването и актуализирането на бизнес програмите на едноличните търговски дружества, анализира тяхното изпълнение и контролира изпълнението на заложените в тях икономически показатели;

5. упражнява мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, организира осъществяването и оказва съдействие при контактите с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" и с други държавни органи;

6. води регистъра по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.);

7. наблюдава и предприема действия по запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала им;

8. участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща търговските и индустриалните отношения, управлението на държавното участие, приватизацията и други, с оглед отрасловата компетентност на министъра;

9. изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала на търговски дружества с държавно участие чрез преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала и др.;

10. организира и подготвя дейността на министъра по прекратяване чрез ликвидация на дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, при вземането на решения за прекратяване на процедура по ликвидация и продължаване дейността на търговските дружества или тяхното преобразуване;

11. осъществява мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, от прекратяването им до заличаването им от търговския регистър;

12. съхранява договорите и документите по сключени с министъра в качеството му на приватизиращ орган сделки за търговски дружества от сектор Енергетика; извършва анализи и оценки и предоставя информация и преписи от документи по сделки в отговор на заявления и сигнали от заинтересовани лица.