Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разглеждане на препоръката на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД за избор на одититор за 2014 г.

Дата на обявяване: 23.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 04.07.2014
Крайна дата за подаване на документи: 04.07.2014

П Р О Т О К О Л

Днес, 02.09.2014 г. Комисията назначена със Заповед № РД-16-741/21.05.2013 г. за оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2014 г. проведе заседание при следния дневен ред:

Разглеждане на препоръка на Одитния комитет на "Българска агенция за експортно застраховане" /БАЕЗ/ ЕАД гр. София за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на "БАЕЗ" ЕАД за 2014 година.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Любомир Стефанов, Митричка Стоянова и Зоя Пеева. Не присъстваха  Соня Йочева и Цветан Цирков, поради годишен отпуск и Атанаска Ангелова - пенсионирана.

  1. "БАЕЗ" ЕАД, гр. София

С  писмо вх. № 94-С-199/29.08.2014г., Одитният комитет на "БАЕЗ" ЕАД на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит е представил в Министерството на икономиката и енергетиката документи и препоръка за избиране на одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2014 година.

Към преписката  е  приложен Протокол № 44 от заседание на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД, проведено на 28.08.2014 г. на което е разгледана една  оферта от регистриран одитор – "ГрантТорнтон" ООД, гр. София, постъпила в дружеството в регламентирания срок, след публикуване на обява. Одитният комитет на основание чл. 40к от ЗНФО препоръчва, министърът на икономиката и енергетиката да назначи Специализираното одиторско предприятие "ГрантТорнтон" ООД, гр. София, чиято оферта отговаря на критериите и изискванията на дружеството, за извършване на независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2014 година.

Офертата съдържа следните параметри:

- Обща цена за одита – 5 900 лв., без ДДС;

- Работни часове за проверка и заверка – 200 часа;

- Работни часове за текущи консултации – 30 часа.

Съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, ГФО на застрахователните дружества се заверяват от двама регистрирани одитори или от специализирано одиторско предприятие, включени в списък, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

Посоченото по-горе СОП е под № 68 в списъка на одобрените от Комисията за финансов надзор одитори за извършване на одит на застрахователни дружества.

На основание гореизложеното,

Комисията констатира, че направената от Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД препоръка за избор на одитор отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на СОП "Грант Торнтон" ООД, гр. София, рег. № 32 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България и регстр. № 68 от списъка на утвърдените от КФН регистрирани одитори, които имат право да заверяват ГФО на застрахователите, да се избере за одитор на "БАЕЗ" ЕАД за 2014 г. при условията посочени в офертата.