Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергитиката“, в три обособени позиции

Дата на обявяване: 08.08.2019
Краен срок за получаване на документи: 05.09.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.09.2019

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергитиката“, в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на услуги по комплексно почистване (текущо и основно)“, Обособена позиция № 2 „Предоставяне на услуги по машинно измиване на твърди подови настилки“ и Обособена позиция № 3 „Предоставяне на услуги по измиване на стени“.

Пълното описание на предмета на поръчката и обхвата на дейностите по нея са посочени в техническата спецификация на поръчката – Приложение № 1 към поканата.

Покана за участие в пазарни консултации.

Техническа спецификация - Приложение № 1 към поканата.

Ценови параметри - Приложения № 2.1, № 2.2 и № 2.3 към поканата.