Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа

Дата на обявяване: 13.02.2020
Краен срок за получаване на документи: 27.02.2020
Крайна дата за подаване на документи: 27.02.2020

Министерство на енергетиката планира да възложи обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи в Република България".

Пълното описание на предмета на поръчката и обхвата на дейностите по нея са посочени в техническата спецификация на поръчката – Приложение № 1 към поканата.

Покана за участие в пазарни консултации.

Техническа спецификация - Приложение № 1 към поканата.

Ценови параметри - Приложение № 2 към поканата.