Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на мрежово оборудване, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на енергетиката", в четири обособени позиц

Дата на обявяване: 27.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 11.07.2019
Крайна дата за подаване на документи: 11.07.2019

Министерство на енергетиката планира да възложи обществена поръчка с предмет: "Доставка на мрежово оборудване, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на енергетиката", в четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка и гаранционно обслужване на мрежови комутатори", Обособена позиция № 2 "Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации - тип 1", Обособена позиция № 3 "Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации - тип 2" и Обособена позиция № 4 "Доставка на професионални мултифункционални печатащи устройства".

Пълното описание, количеството и вида на оборудването и техниката са посочени в техническата спецификация на поръчката – Приложение № 1.

Покана за участие в пазарни консултации.

Техническа спецификация - Приложение № 1 към поканата.

Ценови параметри - Приложения № 2.1, № 2.2, № 2.3 и № 2.4 към поканата.

Получени индикативни оферти.