Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Покана за представяне оферти за откриване и управление на разплащателни сметки

Дата на обявяване: 05.06.2020
Краен срок за получаване на документи: 30.06.2020

"Булгартрансгаз" ЕАД има сключени 8 рамкови договори с финансови институции за  администриране и управление на разплащателни и депозитни сметки в лева, евро и щатски долари. С цел диверсификация на банките, както и с цел осигуряване на по-добри условия при плащанията на оперативните и инвестиционните разходи на  "Булгартрансгаз" ЕАД, Дружеството публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга "Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари", както и услугата "Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари".

Сключените към момента рамкови договори с 8 финансови институции остават в сила до изтичането им.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД – www.bulgartransgaz.bg

Поканата заедно с приложенията към нея може да свалите от тук.