Покана от "Минпроект" ЕАД, гр. София за представяне на оферта

Дата на обявяване: 29.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 13.10.2017

На основание т. 4.3. от "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции", представляващи Приложение № 3 към чл. 13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г., посл. изм. и доп. бр. 64 от 08.08.2017 г.), "Минпроект" ЕАД (наричано по-долу също така "Дружеството" или "Възложителя") отправя  покана за представяне на оферта за предоставяне на финансови услуги.

Покана

Приложение №1