Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Покана от "Булгартрансгаз" ЕАД за представяне на оферти за финансова услуга

Дата на обявяване: 04.10.2019
Краен срок за получаване на документи: 17.10.2019
Крайна дата за подаване на документи: 17.10.2019

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга "Финансиране", т.е. банково финансиране под формата на обезпечен кредит за финансиране на инвестиционни разходи на "Булгартрансгаз" ЕАД. Срокът за представяне на офертите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 17.10.2019 г.

Поканата заедно с приложенията към нея може да свалите от тук.

Поканата заедно с приложенията към нея в WORD може да свалите от тук.

Рамковия договор може да свалите от тук.

 

РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ ПОКАНАТА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, В ЧАСТТА УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТМИОСТ:

В т. 4 се прави следното разяснение:

Във връзка с проявен интерес от международни финансови организации за участие в процедура за финансиране, "Булгартрансгаз" ЕАД прави следното разяснение относно критериите за допустимост в процедурата:

До участие в процедурата се допускат освен кредитни институции, отговарящи на изискванията по т. 4 а) б) в) от Поканата за избор на изпълнители на финансова услуга "Финансиране", т.е. банково финансиране под формата на обезпечен кредит за финансиране на инвестиционни разходи на "Булгартрансгаз" ЕАД, и такива със статут на международни финансови организации, опериращи на територията на България на база сключени и ратифицирани междуправителствени споразумения и спогодби, по които Р. България е страна.

 

РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ ПОКАНАТА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, В ЧАСТТА УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

За първите 6 месеца, считано от датата на сключване на конкретен договор за кредит, "Булгартрансгаз" ЕАД не предвижда предсрочно погасяване на отпуснатите заемни средства.