Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проверка, анализ и оценка на технологията на разработка и оценка на остатъчните количества газ в предоставените концесии на "Петрокелтик" ЕООД, разполо

Дата на обявяване: 14.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 12.07.2019
Крайна дата за подаване на документи: 12.07.2019

Министерство на енергетиката планира да възложи обществена поръчка с предмет: "Проверка, анализ и оценка на технологията на разработка и оценка на остатъчните количества газ в предоставените концесии на "Петрокелтик" ЕООД, разположени в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море".

Пълното описание на предмета на поръчката и обхвата на дейностите по нея са посочени в техническата спецификация на поръчката – Приложение № 1 към поканата.

Покана за участие в пазарни консултации.

Техническа спецификация - Приложение № 1 към поканата.

Ценови параметри - Приложение № 2 към поканата.

Получени индикативни оферти.