Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 27.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2014

П Р О Т О К О Л

Днес, 04.11.2014 г. Комисията назначена със Заповед № РД-16-741/21.05.2013 г. за оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2014 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. на "Национална компания индустриални зони" ЕАД (НКИЗ), гр. София и консолидирания финансов отчет за 2014 г. на Група "НКИЗ".

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Митричка Стоянова, Цветан Цирков, Соня Йочева и Зоя Пеева. Отсъстваха Любомир Стефанов в годишен отпуск и Атанаска Ангелова – пенсионирана.

"Национална компания индустриални зони" ЕАД (НКИЗ), гр. София

С писмо вх. № 26-00-39/28.10.2014 г. изпълнителният директор на "НКИЗ" ЕАД г-н Атанас Ненов е представил в Министерство на икономиката и енергетиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година и консолидирания финансов отчет за 2014 г. на Група "НКИЗ".

В изпълнение на Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в Дирекция "ИОУДУ" (Процедура за избор на регистрирани одитори), Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно указанията към преписката са приложени: копие от обява във вестник "Новинар" от 15.10.2014 г., 3 (три) броя оферти от регистрирани одитори в затворени и запечатани пликове, постъпили и заведени в дружеството и декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След направените разисквания, Комисията констатира, че офертите са получени в дружеството в регламентирания в обявата десетдневен срок и реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Румяна Станоева Пиралкова, гр. София - диплом № 0446 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 3 400 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 160 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 40.

2. Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София - диплом № 0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 2 849 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 300 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 150.

3. Регистриран одитор Юлияна Иванова Попова от гр. Пловдив – диплом № 0773 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 3 060 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 280 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 72 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

1. Регистриран одитор Румяна Станоева Пиралкова – диплом № 0446.

- Обща цена на одита – 5.87 т.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 1.07 т.;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 0.27 т.

-Обща оценка на офертата – 7.21 – 3-то място

2. Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова- диплом № 0410.

- Обща цена на одита – 7.00 т.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 2.00 т.;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 1.00 т.

-Обща оценка на офертата – 10.00 – 1-во място

3. Регистриран одитор Юлияна Иванова Попова – диплом № 0773

- Обща цена на одита – 6.52 т.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 1.87 т.;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 0.48 т.

-Обща оценка на офертата – 8.87 – 2-ро място

Комисията класира офертата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова – диплом № 0410 от гр. София с обща оценка 10.00 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова – диплом № 0410 от гр. София за одитор на "НКИЗ" ЕАД, гр. София за 2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 2 849 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка - 300 часа и работни часове за текущи консултации – 150 часа.