Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Институт по маркетинг" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 24.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 03.11.2014
Крайна дата за подаване на документи: 03.11.2014

П Р О Т О К О Л

Днес, 05.11.2014 г. Комисията назначена със Заповед № РД-16-741/21.05.2013 г. за оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2014 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. на "Институт по маркетинг" ЕАД, гр. София.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Митричка Стоянова, Зоя Пеева, Соня Йочева и Цветан Цирков. Отсъстваха Любомир Стефанов – в отпуск и Атанаска Ангелова – пенсионирана.

"Институт по маркетинг" ЕАД, гр. София

С писмо вх. № 26-И-122/05.10.2014 г. изпълнителният директор на "Институт по маркетинг" ЕАД, гр. София, г-н Владимир Василев е представил в Министерството на икономиката и енергетиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за  сключване  на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

В изпълнение на Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в Дирекция "ИОУДУ" (Процедура за избор на регистрирани одитори), Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно указанията към  преписката  са  приложени:  копие от обявата във вестник "Стандарт" от 24.10.2014 г., една оферта от регистриран одитор в затворен и запечатан плик и декларации от изпълнителния директор, че постъпилата оферта не е  отваряна.

Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получената оферта от:

1.Регистриран одитор Али Вейсел от гр. София – диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  990 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка   – 98 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации  – 32 часа;

След станалите разисквания Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и поради липса на други оферти предлага кандидатурата на регистрирания одитор Али Вейсел от гр. София – диплом № 0717 за одитор на "Институт по маркетинг" ЕАД, гр. София за 2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита – 990 лв., работни часове за  проверка и заверка - 98 часа и работни часове за текущи консултации  – 32 часа.