Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД (л), гр. София

Дата на обявяване: 13.05.2021
Краен срок за получаване на документи: 28.05.2021
Крайна дата за подаване на документи: 28.05.2021

Възложител: "Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ" ЕАД (л), гр. София, ул. "Триадица" № 8, ЕИК 175329733.

Предмет: "Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ" ЕАД (л), гр. София обявява покана за набиране на оферти за "Изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на дружеството".

Извършването на анализа на правното състояние и оценка на активите и пасивите на дружеството следва да бъде съобразено с изискванията на стандартите за бизнес оценяване на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки (Обн., ДВ, бр. 57 от 2002 г., посл. изм., ДВ, бр. 37 от 2020 г.).

Срок за подаване на оферти: Оферти с ценови предложения могат да подават лица обединяващи правоспособни юристи и независими оценители в срок до 28 май 2021 г. Офертите се подават от кандидатите лично или по пощата в запечатан плик на адреса на "Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ" ЕАД (л), гр. София, ул. "Триадица" № 8, ЕИК 175329733, на който е изписан предмета на конкурса и да има надпис "не отваряйте". Към офертите се прилагат заверени от кандидатите копия на валиден сертификат за правоспособност на независим оценител и на диплом за завършено висше образование, специалност "Право".

Кандидатите следва да посочат в своите оферти крайната предложена цена за изпълнение на съответната поръчка, с включен ДДС и срока за нейното изпълнение.

Класиране на подадените оферти: Подадените в срок оферти ще бъдат разгледани и класирани в срок до 04 юни 2021 г. Класирането ще бъде извършено по критерия "най-ниска предложена цена".

Заинтересованите лица могат да се запознаят с финансовите отчети на дружеството, публикувани на страницата на Министерство на финансите.

Запитвания, свързани с предмета на възлаганата услуга, заинтересованите лица могат да отправят на тел: 0886711014, лице за контакт Александър Гаргов или тел: 0885774555 – Димитринка Авджийска или на електронния адрес на Министерството на енергетиката:  e-energy@me.government.bg.