Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Изготвяне анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 29.03.2018

Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД (л), ЕИК 131147469, София, СО-Район Оборище, ул. "Триадица" № 8, п-к 1000, обявява, че набира оферти за "Изготвяне анализ на правното състояние и оцека на активите и пасивите на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)" от лицензирани независими оценители, вписани в публичния регистър на независимите оценители към Камарата на независимите оценители, притежаващи валиден към дата на подаване на офертата сертификат за правоспособност на независим оценител за извършване на оценка на недвижими имоти - земя и сгради, съгласно Закона за независимите оценители (ЗНО) и правоспособни юристи.

Офертите следва да бъдат подадени до 17:30 часа на 23.04.2018 г. в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: София, 1000, ул. "Триадица" № 8, дирекция Корпоративно управление в енергетиката.

За информация тел.: 02 987 72 71 или 0899818414 - Цоньо Цонев.

 

Условия за участие в конкурс за "Изготвяне анализ на правното състояние и оцека на активите и пасивите на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Приложение №1 - Ценово предложение