Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Избор на одитор за "Сертификация" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 09.09.2014
Краен срок за получаване на документи: 19.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2014

П Р О Т О К О Л

РД-21-96/06.10.2014 г.

Днес, 06.10.2014 г. в гр. София, Васил Атанасов Щонов, министър на икономиката и енергетиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на "Сертификация" ЕАД, гр. София разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка  чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-39/01.10.2014 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 02.10.2014 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-16-741/21.05.2013 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив, притежаващ диплом № 0536 за одитор на "Сертификация" ЕАД, гр. София за  2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 990 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка на ГФО - 180 часа и работни часове за текущи консултации – 80 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2014 г. на "Сертификация" ЕАД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката и енергетиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката и енергетиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва  такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката и енергетиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката и енергетиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката и енергетиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката и енергетиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката и енергетиката.