"младши експерт" в отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"

Дирекция: Енергийни проекти и международно сътрудничество
Дати за подаване на документи: 10.02.2022 - 23.02.2022

Министерство на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № Е-РД-16-76/08.02.2022 г. на министъра на енергетиката


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността "младши експерт" в отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество".
2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Изготвя информации и справки в областта на енергийното сътрудничество с други държави, международни и неправителствени организации, съгласно държавната политиката. Подпомага изготвянето на становища, позиции и предложения по въпроси в областта на енергетиката, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Изготвя отговори на вътрешно ведомствени и междуведомствени преписки, в рамките на компетентностите на отдел МСОЕ. Участва в мероприятия на вътрешно и международно ниво, свързани с компетентностите на отдел МСОЕ, след съгласуване с началника на отдела и директора на дирекцията.
3. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по……;
- професионален опит: не се изисква или V младши.
4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
5. Допълнителни умения и квалификации съгласно длъжностната характеристика, носещи предимство на кандидатите:
- област на висше образование: хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, технически науки;
- ползване на английски език, желателно владеене на други чужди езици.
6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.
7. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 1000 лева.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
8. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
- интервю.
9. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
10. Място и срок за подаване на документите:
документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, в срок от 14 дни от публикуването на обявлението (датата на публикуване се брои в посочения срок), телефон за контакти: 02/9263117.
Документите може да се подават и по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
11. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерство на енергетиката – www.me.government.bg. Списъците са публични до приключване на конкурсната процедура.

отпечатай тази страница