Въпрос относно наличността на документи, свързани с промените в договорите за изкупуване на произведената електроенергия от централите AES Гълъбово и Contour Global

Питане от н.п. Искрен Веселинов и н.п. Красимир Каракачанов относно налични документи, свързани с промените в договорите за изкупуване на произведената електроенергия от централите AES Гълъбово и Contour Global

Министър Теменужка Петкова:

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Каракачанов, уважаеми господин Веселинов! Споделям мнението, че темата за подписването и наложилите се впоследствие промени в дългосрочните договори за изкупуване на произведената електрическа енергия от "Ей И Ес Гълъбово"и "Контур Глобал"в периода 2001 – 2010 г. и до настоящия момент предизвиква сериозен обществен интерес и към днешна дата.

В тази връзка следва да се подчертае, че съгласно клаузите за поверителност в съответните договори всички сведения, документация, данни или ноу-хау се третират като поверителни между страните като за разкриването им е необходимо предварително писмено съгласие на другата страна.

Предвид големия обем на информацията, представям на Вашето внимание в синтезиран вид изисканата и съответно предоставена от НЕК информация по поредността на зададените въпроси.

Националната електрическа компания е страна по две споразумения за изкупуване на електрическа енергия, сключени на 13 юни 2001 г., съответно с "Консолидейтид Континентинал Комърс Лимитид”, понастоящем "Ей И Ес 3 Ес Марица изток 1"ЕООД и Енергийна компания "Марица изток 3"АД, понастоящем "Контур Глобал Марица изток 3"АД, които са подписани тогава за НЕК от страна на Данаил Тафров – тогава изпълнителен директор.

Основното задължение на компанията по тези договори е да изкупува произведеното количество електроенергия и предоставената за договаряне разполагаемост от електроцентралите за период от 15 г., считано от датата на въвеждане в търговска експлоатация. Двете споразумения, както и настъпилите изменения в тях, са подписани от законните представители на НЕК към съответния момент.

Измененията на Споразумението за изкупуване на електрическа енергия между НЕК и "Ей И Ес 3С Марица изток 1"ЕООД от датата на подписването му до настоящия момент са 9 на брой и са свързани с:

- промяна на крайната дата за окончателно осигуряване на финансирането, сроковете за финансиране, предоставяне на гаранции и обезпечения;

- изменения, свързани с предоставените обезпечение от страна на купувача за изпълнение на задълженията му за изкупуване на електрическа енергия и разполагаемост, като вместо прехвърляне на вземания от съответните електроразпределителни дружества е уговорено учредяване на залог върху тези вземания. Част от измененията са свързани с промяна на дефинициите относно датата на търговската експлоатация и графика за реализация на проекта;

- промени, свързани със задълженията на купувача преди датата на цялостната търговска експлоатация за своя сметка да организира изграждането на междусистемни съоръжения и подготовката за получаване на нетна електрическа мощност;

- изменения, свързани с въвеждане на изискванията на директивата на Европейския съюз 2003/87 и Закона за опазване на околната среда относно емисиите от парникови газове. Промяната е свързана и с въвеждане на нов компонент във формулата за плащане на енергия;

- изменения, свързани с последиците от неизпълнение от страна на купувача, предвид предстоящото преструктуриране на НЕК.

Последното изменение към днешна дата е сключено на 14 август 2015 г., като промяната е свързана с намаляване на цената за разполагаемост.

Измененията на Споразумението за изкупуване на електрическа енергия между НЕК и "КонтурГлобал Марица Изток 3"АД от датата на подписването му настоящия момент са 7 на брой и са свързани с:

- въвеждане на допълнителна разполагаемост, базова разполагаемост;

- изменение на други дефиниции;

- промяна в компонентите за плащане;

- промени, свързани с експлоатационните процедури;

- планираната дата за завършване на модернизацията или съответните плащания от страна на купувача;

- както и размер на пресметнатите разходи на модернизация;

- изменения на компонента от цента за мощност, поради настъпили промени в законодателството и задължението на продавача да изгради и въведе в експлоатация;

- изменения в посока намаление компонента от плащането за разполагаема мощност, поради извършено рефинансиране на проекта и постигнат положителен материален ефект върху продавача;

- изменение на компонентите от плащането за разполагаема мощност и удължаване на планираната дата за завършване на модернизацията.

Предпоследната промяна е свързана с въвеждане изискванията да директива на Европейския съюз № 2003/87 и Закона за опазване на околната среда относно емисиите от парникови газове, което представлява промяна в законодателството и се договаря нова формула за изчисление на плащането за енергия, механизми за търговия с квоти, за парникови емисии и други.

Последното изменение към днешна дата е сключено на 14 август 2015 г., при което е извършена промяна в цената за разполагаемост и е постигнато фактическо намаление на цената за разполагаемост със 17% до 2018 г. и 15% до края на договора, тоест от 2026 г.

Съгласно подписаните дългосрочни договори, Националната електрическа компания е задължена да изкупува електрическата енергия по двукомпонентни цени, състоящи се от цена за енергия и цена за разполагаемост.

Елементите и методите на изчисление на общото плащане и ескалацията на цената, съгласно предоставените финансови модели от двете централи и утвърдени съответно от Комисията за енергийно и водно регулиране сега, бившата ДКЕВР, тези цени се променят съгласно изменението в цените на въглищата, изменение на българския и европейския инфлационен индекси на потребителските цени и други фактори, в това число цена на мазута, цена на варовик, разходи по депониране, цени на емисии. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)

Съгласно чл. 58, § 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз, България е следвало да уведоми Комисията за държавна помощ и да предостави всички дългосрочни договори към датата на присъединяване на България към Европейския съюз – 1 януари 2007 г.  Такова уведомяване не е извършено.

Както знаете, през 2014 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране въз основа на извършен анализ, е сезирала Европейската комисия за предполагаема недопустима държавна помощ по отношение на двете централи, като е сезирала Европейската комисия. Производството, което е образувано от Европейската комисия, е производство относно предполагаема държавна помощ под формата на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия. Това производство цели да установи предоставена ли е държавна помощ и в случай че  такава е била предоставена, тя да бъде квалифицирана като неправомерна, получателите на помощта ще следва да я възстановят.

Евентуалното квалифициране на дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия като неправомерна държавна помощ ще стане при приключване на разследването, като компетентна да направи тези квалификации е Европейската комисия и по-конкретно Главна дирекция "Конкуренция”.

отпечатай тази страница