РЕШЕНИЕ № 761 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МПИ – ОЛОВНО–ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ УЧАСТЪК “ЮЖНА ПЕТРОВИЦА“ НА НАХОДИЩЕ “ГЮДЮРСКА“, ОБЩИНА ЗЛАТОГРА

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е 761

от     13 декември  2019 година

 

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена Концесия за добив на подземни богатства - метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди, от участък "Южна Петровица" на находище "Гюдюрска", община Златоград, област Смолян

 

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 495 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 52 от
2004 г.), Решение № 603 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 57 от 2005 г.), Решение № 528 на Министерския съвет от 2014 г. и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

1. Разрешава на "Минстрой Холдинг" АД - гр. София, да прехвърли на "Родопи Еко Проджектс" ЕООД - гр. Златоград, изцяло правата и задълженията по предоставената Концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, от участък "Южна Петровица" на находище "Гюдюрска", община Златоград, област Смолян, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница