Разрешение № 492 от 27.11.2018 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свобода", област Пазарджик

РАЗРЕШЕНИЕ № 492 от 27.11.2018 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Свобода", разположена на територията на общини Панагюрище, Лесичево, Пазарджик и Стрелча, област Пазарджик

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 18 от Протокол №  39 от заседанието на Министерския съвет на 10 октомври 2018 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "България Алфа" ЕАД, гр. София, с ЕИК 201803908, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1504, район Оборище, ул. "Сан Стефано", № 17, ет. 3, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ " Свобода", разположена на територията на общини Панагюрище, Лесичево, Пазарджик и Стрелча, област Пазарджик, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 189.00 (сто и осемдесет и девет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Свобода"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1

4577750

8569180

2

4575250

8579660

3

4572790

8582800

4

4573000

8587960

5

4568593

8588145

6

4567270

8589820

7

4559800

8586415

8

4570458

8569418

9

4571037

8570972

10

4570960

8572050

11

4571210

8571990

12

4572595

8571185

13

4573730

8569323

изключена площ

14

4566455

8582336

15

4566128

8583730

16

4565474

8583950

17

4565320

8583802

18

4565605

8582394

19

4564930

8582194

20

4564954

8581816

21

4565477

8581627

22

4565643

8581248

отпечатай тази страница