Разрешение № 489 от 19.07.2018 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Златуша", област София-град, Софийска област и област Перник

РАЗРЕШЕНИЕ № 486 от 19 юли 2018 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ "Златуша", разположена на терито­рията на Столичната община, област София-град, общини Драгоман, Сливница, Божурище, Софийска област, общини Брезник и Перник, област Перник

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от ПЗР на Закона за изменение на Закона за забрана на хими­ческото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 17 от протокол № 23 от заседанието на Министер­ския съвет на 8 юни 2016 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Зеленрок" ЕООД, гр. София, с ЕИК 202531553, със седалище и адрес на управление - София 1504, район "Оборище", ул. "Сан Стефано" № 17, ет. 3, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни бо­гатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подзем­ните богатства, в площ "Златуша", разположена на територията на Столичната община, област София-град, общини Драгоман, Сливница, Бо­журище, Софийска област, общини Брезник и Перник, област Перник, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 194,3 кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсенето и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Златуша" Координатна система 1970 г.

X (ш)

Y (т)

1.

4623734

8463384

2.

4621299

8467888

3.

4618406

8465927

4.

4618590

8465688

5.

4618215

8465420

6.

4617918

8465745

7.

4618176

8465936

8.

4617097

8467490

9.

4615000

8467505

10.

4615000

8468930

11.

4614289

8469920

12.

4618491

8472670

13.

4613928

8481349

14.

4607190

8486355

15.

4606010

8484939

16.

4606789

8482571

17.

4603243

8479891

18.

4605224

8477242

19.

4605769

8477613

20.

4606315

8476773

21.

4605804

8476408

22.

4616925

8460463

23.

4621808

8460602

Изключена площ

24.

4621516

8463732

25.

4621516

8463895

26.

4621448

8463970

27.

4621156

8464048

28.

4620730

8463913

29.

4620730

8463780

30.

4621172

8463597

31.

4621380

8463613

Изключена площ

32.

4610831

8480931

33.

4610669

8481500

34.

4610078

8481630

35.

4610059

8481439

36.

4610385

8480931

37.

4610310

8480685

38.

4610389

8480680

отпечатай тази страница