Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 381 от 17.04.2014 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Чуката", обл. Видин

РАЗРЕШЕНИЕ № 381 от 17.04.2014 г.

за търсене и проучване на твърди горива, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства в площ "Чуката", разположена в землището на с. Киреево, общ. Макреш, обл. Видин.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т.1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 29 от Протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 19 март 2014г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Минно дружество Белоградчик" АД, гр. Белоградчик - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 105579748, със седалище и адрес на управление – гр. Белоградчик, ж.к. Здравец, бл. 35, ет. 2 да извърши за своя сметка търсене и проучване на твърди горива, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства в площ "Чуката", разположена в землището на с. Киреево, общ. Макреш, обл. Видин, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 6.13 (шест цяло и тринадесет стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Чуката"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4766260

8430285

2

4765950

8431000

3

4766000

8431500

4

4765720

8431430

5

4765265

8431805

6

4764935

8432000

7

4763500

8432000

8

4763000

8430500

9

4763000

8430075

10

4764500

8429500

11

4765000

8429500

12

4765400

8429620

13

4765810

8430085

отпечатай тази страница