Разрешение №358 oт 05.12.2013 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Бенжамен", обл. Видин

РАЗРЕШЕНИЕ № 358 oт 05.12.2013 г.

за търсене и проучване на твърди горива, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства в площ "Бенжамен", разположена в землищата на с. Воднянци, с. Дълго поле, с. Карбинци, с. Костичовци, общ. Димово, обл. Видин.

На основание  чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 13 от Протокол № 47 от заседанието на Министерския съвет на 20 ноември 2013 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Минно дружество Белоградчик" АД, гр. Белоградчик - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 105579748, със седалище и адрес на управление – гр. Белоградчик, ж.к. Здравец, бл. 35, да извърши за своя сметка търсене и проучване на твърди горива, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства в площ "Бенжамен", разположена в землищата на с. Воднянци, с. Дълго поле, с. Карбинци, с. Костичовци, общ. Димово, обл. Видин, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 24.19 (двадесет и четири цяло и деветнадесет стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Бенжамен"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4752257

8467225

2

4750997

8464453

3

4747209

8470156

4

4753398

8472792

5

4752257

8467225

Изключен Обект 1

1

4750062,99

8469458,11

Изключен Обект 2

1

4750887,94

8468491,81

2

4750975,87

8468133,88

3

4750886,55

8468090,95

4

4750830,89

8468117,58

5

4750805,92

8468182,42

6

4750706,18

8468412,66

Изключен Обект 3

1

4750546,63

8468192,52

2

4750546,95

8468116,37

3

4750371,01

8468122,34

4

4750355,31

8468184,99

Изключен Обект 4

1

4750248,71

8467752,27

2

4750193,43

8468047,39

3

4749829,30

8467941,48

4

4749863,49

8467655,95

Изключен Обект 5

1

4749582,17

8467120,02

2

4749609,69

8467178,38

3

4749624,78

8467256,84

4

4749590,60

8467308,20

5

4749550,22

8467368,50

6

4749356,00

8467318,37

Изключен Обект 6

1

4750812,51

8470343,49

2

4750908,45

8470276,68

3

4751032,37

8470158,48

4

4751053,64

8470241,42

5

4751056,45

8470310,85

6

4751077,66

8470411,71

7

4751037,34

8470463,05

8

4750987,89

8470480,78

Изключен Обект 7

1

4748205,21

8469960,73

2

4748127,80

8470147,21

3

4747927,47

8470093,99

4

4747992,80

8469925,37

Изключен Обект 8

1

4747889,79

8469568,03

2

4748031,42

8469653,74

3

4747978,28

8469819,31

4

4747833,46

8469760,48

Изключен Обект 9

1

4747946,93

8469045,02

2

4747856,98

8469180,44

3

4747894,50

8469169,26

4

4748003,00

8469053,21

Изключен Обект 10

1

4751068,96

8471800,02

2

4751235,78

8471871,07

3

4751267,31

8471664,20

4

4751079,22

8471616,47

отпечатай тази страница