Р Е Ш Е Н И Е № 271 от 13 май 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "ДЖУРКОВО", ОБЛАСТ ПЛОВДИВ,

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 271

от    13 май    2019 година

за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Джурково”, област Пловдив, сключен на 4 януари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и „Горубсо - Лъки” АД - гр. Лъки, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 15 юни 2006 г., допълнително споразумение № 2 от 31 януари 2007 г., допълнително споразумение № 3 от 23 октомври 2008 г. и допълнително споразумение № 4 от 17 юни 2015 г.

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Решение № 661 на Министерския съвет от 22 октомври 1999 г. (ДВ, бр. 94 от 1999 г.), Решение № 552 на Министерския съвет от 27 август 2008 г. (ДВ, бр. 78 от 2008 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Приема отправеното от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Джурково”, област Пловдив, сключен на 4 януари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и „Горубсо - Лъки” АД - гр. Лъки, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 15 юни 2006 г., допълнително споразумение № 2 от 31 януари 2007 г., допълнително споразумение № 3 от
23 октомври 2008 г. и допълнително споразумение № 4 от 17 юни 2015 г., чрез продължаване на определения с Решение № 661 на Министерския съвет от
22 октомври 1999 г. (ДВ, бр. 94 от 1999 г.) и с Решение № 552 на Министерския съвет от 27 август 2008 г. (ДВ, бр. 78 от 2008 г.) срок с 5 години считано от
30 юни 2018 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Джурково”, област Пловдив, сключен на 4 януари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и „Горубсо - Лъки” АД - гр. Лъки, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 15 юни 2006 г., допълнително споразумение № 2 от 31 януари 2007 г., допълнително споразумение № 3 от
23 октомври 2008 г. и допълнително споразумение № 4 от 17 юни 2015 г., и на това решение.

3. В допълнителното споразумение за изменение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор, съобразен с мерките и условията на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Решението е приложение - неразделна част от проекта.

3.2. Разработване на цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

3.3. Предоставяне на финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

3.4. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност (ДДС), обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по т. 3.3, ДДС, лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

4. С допълнителното споразумение да се изменят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с концесионното плащане, както следва:

4.1. Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от стойността на добитите подземни богатства в съответствие с чл. 1 от приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

4.2. Минималният процентен размер на концесионното плащане е 0,8 на сто от стойността на добитите оловно-цинкови руди при рентабилност на нетните приходи от продажби до 10 на сто, включително при отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на добитите оловно-цинкови руди при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 на сто до 50 на сто размерът се увеличава с 0,08 на всеки процент увеличение на рентабилността.

4.3. Стойността на добитите подземни богатства се определя като произведение от съдържащия се в добитите подземни богатства метал и средноаритметичната му цена съгласно обявените цени на Лондонската метална борса за съответния период.

4.4. Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от 0,8 на сто от добитите оловно-цинкови руди, изчислена при условията на т. 4.2 и 4.3, и 0,8 на сто от стойността на недобитите количества руда до 50 000 тона, със средно съдържание на оловото в рудата 2,6 на сто, със средно съдържание на цинка в рудата 0,8 на сто, със средно съдържание на среброто в рудата 30 г/тон и със средно съдържание на медта в рудата 0,23 на сто, изчислена при условията на т. 4.1, но не по-малко от левовата равностойност на 47 531 щатски долара без ДДС, определена на базата на минимален добив от 50 000 тона руда.

4.5. При доказана възможност за извличане и продажба на други метали, размерът, условията и редът за внасяне на концесионно плащане се определят с допълнително споразумение, сключено между концесионера и концедента в съответствие с действащата към момента на сключване на споразумението методика за тяхното определяне.

 

4.6. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Лъки част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

5. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнителното споразумение с „Лъки Инвест” АД - гр. Лъки, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница