Определена е нова референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид за 2019 г.

На основание Раздел 5 – "Национален План за Инвестиции", т. 5.2. – "Инвестиции в рамките на Националния план за инвестиции на Република България" от Заявлението на България за дерогация по член 10 в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, при отклонение на пазарната стойност на емисиите парникови газове, по-голямо от 10% спрямо референтната стойност на същите, заложена в НПИ, ежегодно министърът на енергетиката обявява корекция на база "сетълмент" цените от борса InterContinental Exchange (ICE) за бъдещи договори с дата на плащане през месец юни от текущата година.

Във връзка с изпълнение на т. 12 от Решение С(2012) 4560 от 06.07.2012 г. на Европейската комисия, със Заповед № Е-РД-16-436 от 02.08.2018 г. на министъра на енергетиката е определена референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид (СО2) за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г. в размер на 8,93 евро/тон СО2.

Лице за контакт:

Иван Палдъмов – главен експерт в дирекция

"Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации"

i.paldamov@me.government.bg

Заповед № Е-РД-16-436 от 02.08.2018 г.

отпечатай тази страница