Образци на документи съгласно изискванията на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

Със Заповед № Е-РД-16-432/04.10.2016 г. министърът на енергетиката утвърди образци на документи, свързани с прилагане на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 77 от 2016 г.).

Утвърдени образци:

1. Заявление за издаване на заповед за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници;

2. Декларация по чл. 5, ал. 3, т. 3 от Наредбата, че предприятието не е предприятие в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение на Европейската комисия (ОВ, С 249/01 от 31 юли 2014 г.);

3. Декларация по чл. 5, ал. 3, т. 4 от Наредбата, че предприятието отговаря на критериите по чл. 3, ал. 3, т. 3 от наредбата, както и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, ал. 3, т. 4 от Наредбата;

4. Образец на заявление за издаване на удостоверение чл. 9, ал. 2 от Наредбата.

Други документи:

1. Декларацията за малко или средно предприятие, изискуема в приложимите случаи съгласно т. 10, ред 6 от образеца на заявление за издаване на заповед за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, се попълва и подава по образеца, утвърден от министъра на икономиката на основание чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия.

2. Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 — 2020 г. (ЕК - 2014/C 200/01)

3. Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (ЕК - 2014/C 249/01)

4. Писмо от МФ, сързано с въпрос относно "разходи за персонал"

5. Писмо от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

8. Искане за издаване на удостоверение за възстановяване на надплатени средства във връзка с ползване на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници за периода 2016-2017 г.

9. Образец на заявление за издаване на удостоверение чл. 9а от Наредбата.

За въпроси, свързани с прилагане на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г.:

E-mail: saidntres@me.government.bg

Отговори на зададени въпроси във връзка с прилагането на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г.

Първият ценови период е от 1 август 2015 г. до 30 юни 2016 г. и заявления за издаване на заповед за предоставяне на помощ се подават в срок до 15 работни дни от влизането в сила на наредбата – до 24 октомври 2016 г. включително. Вторият ценови период е от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. и заявления за издаване на заповед за предоставяне на помощ се подават в срок до 30 работни дни от влизането в сила на наредбата – до 14 ноември 2016 г. включително. Третият ценови период обхваща периода от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г. и заявления за издаване на заповед за предоставяне на помощ се подават в срок до 31 март 2017 г. включително. Четвърти ценови период обхваща периода от 1 юли 2018 г. до 30 юни 2019 г., като заявления за издаване на заповед за предоставяне на помощ се подават в срок до 31 март 2018 г. включително.

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на изискванията на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници операторът на борсовия пазар на електрическа енергия е определил цената на електрическата енергия на пазарен сегмент "Ден напред" за календарната 2018 г. в размер на 82.84 лв./МВч.

Уажаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на изискванията на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници операторът на борсовия пазар на електрическа енергия е определил среднопретеглена годишна цена за базов товар за календарната 2017 г. в размер на 76,90 лв./МВч.

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на изискванията на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници операторът на борсовия пазар на електрическа енергия е определил среднопретеглена годишна цена за базов товар за календарната 2016 г. За повече информация може да посетите страницата на Българска независима енергийна борса на следния адрес: http://www.ibex.bg/bg, раздел "Известия", сектор "Съобщения".

Във връзка с постъпили запитвания относно третирането на прогнозното потребление за обстоятелство по чл. 10 от Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници (Наредбата), Министерство на енергетиката изразява следното становище:

Съгласно чл. 2 от Наредбата помощта се предоставя на предприятия - бенефициери под формата на отстъпка от компонентата за разпределяне на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, като част от цената, определена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката, въз основа на заповед за предоставяне на помощ.

Двете категории помощи са уредени в ал. 1 и в ал. 2 на чл. 4 от Наредбата. Видно от нормативните разпоредби, помощ се предоставя за количествата потребена електрическа енергия през съответния ценови период.

Нито от разпоредбите на Наредбата, нито от издадените заповеди за предоставяне на помощи може да се обоснове извод, че след достигане на прогнозното потребление на електрическа енергия от бенефициера помощ не се предоставя.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата задължението за уведомяване е за промяна на обстоятелствата, свързани с условията за издаване на заповедта или с данните в нея, които биха имали значение за предоставянето на помощта.

Във връзка с изложеното следва да се има предвид, че прогнозното потребление не е обстоятелство, свързано с условията на предоставяне на помощта и промяната му не налага уведомяване за образуване на производство, съгласно разпоредбите на чл. 10 и чл. 11 от Наредбата.

отпечатай тази страница