Национална стратегия за развитие на минната индустрия

Национална стратегия за развитие на минната индустрия (приета с Решение 761 от 29.09.2015 г. на МС)

Приложение 1. Основни принципи на националната политика и стратегия за подземните богатства и устойчиво развитие на българската минна индустрия

Приложение 2. Преглед на видовете и запасите на подземните богатства в страната; предоставени разрешения за търсене и проучване, търговски открития, концесии и осъществен годишен добив. Анализ и характеристика на запасите от подземни богатства: геолого-географски анализ и анализ на териториалното разпределение на запасите. Разпределение по видове

Приложение 3. Прогнозиране на търсенето и анализ на тенденциите за различните видове подземни богатства на съответните пазари. Анализ на потреблението на различните видове подземни богатства, в т.ч. на свързаните индустрии – електротехнически, строителство, металургия, химия и др.

Приложение 4. Социално-икономически анализ на устойчивото развитие на отрасъла

Приложения към Приложение 4

Приложение 5. Анализ на прилаганите технологии за търсене, проучване, добив и преработка на подземни богатства, както и ефективност на ресурсите

Приложение 6. Анализ на ситуацията и тенденциите на устойчивото и балансирано управление на отпадъците и минимизиране на отпадъците. Анализ на възможностите за насърчаване на производства на продукти с по-висока добавена стойност. Анализ на възможни решения за оползотворяване на изоставени или рекултивирани територии, вследствие от минната дейност, за други цели на националната икономика. Оценка на влиянието на съществуващите и потенциални законодателни инициативи, които се отнасят до минимизирането на отпадъците и оползотворяването им за съответни промишлени подсектори

Приложение 7. Анализ на съществуващите законова и регулаторна рамки за подземните богатства в България и ЕС, свързани с минната индустрия. Анализ и препоръки за съобразяване с регулаторната рамка, приета в ЕС: "Мадридска декларация за суровините" – 2010 г.; "Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Европейска минна индустрия за неенергийни цели" - 2008 г. и др.

отпечатай тази страница